Gelir Vergisi Avantajı

 

Gelir Vergisi Mükelleflerine, kendileri, eş ve küçük çocukları için yaptırmış oldukları hayat sigortası primleri için aşağıda belirtilen şartlarla vergi indirimden yararlanma imkanı sağlanmıştır. Böylece ödenen primin maliyeti vergi oranınca düşmektedir. Vergi avantajı 07.10.2001 tarihi öncesinde ve sonrasında yürürlüğe giren poliçeler için farklı uygulanmaktadır.

 • Gelir Vergisi Kanunu’nun 63. Maddesine göre;

  • Poliçesini 7.10.2001'den sonra almış ve bordro mükellefi olan sigorta sahipleri, hayat sigortası poliçeleri için ödedikleri primlerinin %50’sini Gelir Vergisinden indirebilirler. Gelir Vergisinden indirilecek hayat sigortası primler toplamının, primin ödendiği ayda elde edilen ücretin (brüt kazancın) %15'ini ve yıllık olarak da asgari ücretin yıllık tutarını aşmayan kısmını gelir vergisi matrahından düşebilirler.

  • Poliçesini 7.10.2001'den önce almış ve bordro mükellefi olan sigorta sahipleri, ödedikleri hayat sigortası primini, ödedikleri ayda elde edilen brüt ücretin %15’i kadar olan sosyal güvenlik kurumları primi işçi payı aylık tutarını aşmaması şartıyla vergi matrahından düşebilirler.
 • Gelir Vergisi Kanunu'nun 89. maddesine göre;

  • Poliçesini 7.10.2001'den sonra almış beyana tabi gelir vergisi mükellefleri tarafından ödenen hayat sigortası primlerinin %50’sini, gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması ve ücretli çalışanların net gelirlerinin hesaplanması sırasında ayrıca indirilmemiş olması şartıyla, beyan edilen yıllık gelirin %15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmayacak şekilde vergi matrahından düşebilirler.

  • Poliçesini 7.10.2001'den önce almış beyana tabi gelir vergisi mükellefleri ödedikleri hayat sigortası primini, gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması ve beyan ettiği gelirin %5’ini ve her bir kişi için asgari ücretin yıllık tutarını aşmaması şartıyla, vergi matrahından düşebilir.
  • Ücretli çalışanların çalışmış oldukları işyerinin muhasebe veya insan kaynakları birimine,

  • Beyana tabi gelir vergisi mükelleflerinin ise muhasebecilerine,

  • Poliçe fotokopilerini ve ödeme belgelerini ilgili dönemi içinde vermeleri vergi avantajından faydalanmak için yeterlidir.

  • Kredi Kartı ile yapılan ödemeler için, ödemenin yer aldığı kredi kartı ekstreleri makbuz yerine kullanılabilmektedir.