Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. (“Şirket”) olarak , siz değerli müşterilerimizin güvenliğini göz önünde bulundurarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili olarak düzenlenen 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" (“KVKK”) hususunda sizi bilgilendirmek istiyoruz.

Veri sorumlusu olarak amacımız; sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir. Verilerin işlenmesinden kasıt, KVKK’da verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Sigortacılık ve  Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu, diğer ilgili mevzuat ve aramızdaki sözleşme kapsamında, Şirketimiz tarafından sunulan her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak üzere; işlem sahibi olarak bilgilerinizin tespiti için kimlik, iletişim, sağlık ve diğer gerekli bilgilerinizi işlemek; elektronik veya fiziki ortamda işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerinizi düzenlemek ve yasal merciiler tarafından  öngörülen  raporlama ve  bilgilendirme yükümlülüklerine uymak ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Sigortacılık ve  Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere; ana hissedarımız, yurtiçi ve yurtdışı da dahil olmak üzere Şirket ve/veya Grup Şirketleri ile Şirketimiz ve Grup Şirketlerimize karşı gizlilik mükellefiyeti olan ve Şirket faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız tüm firma, danışman, broker, reasürör, hizmet sağlayıcı ve acenteler gibi tüm resmi ve özel üçüncü partilerdir.

Kişisel verilerin toplama yöntemi; Genel Müdürlük, anlaşmalı firma, danışman, broker, reasürör, hizmet sağlayıcı ve acente  iş ortaklarımız, Şirket personeli, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK’nın 11. maddesi gereğince 07.10.2016 tarihi itibarıyla aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz:

  1. Şiketimize  başvurarak, kişisel verilerinizin;
  2. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
  3. İşlenmişse bilgi talep etme,
  4. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  5. Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı kişi/kurumları bilme,
  6. Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
  7. KVKK’nın öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
  8. Aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan 5. ve 6. maddeler  uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
  9. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  10. KVKK’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Mevzuat gereğince, Şirketimizin müşterileri ile gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kayıt ve belgeleri, 10 yıl süre ile saklamasına dair yasal zorunluluk söz konusudur. Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etmeniz halinde, söz konusu 10 yıllık sürenin sonunda bu talebiniz yerine getirilecektir.