İşsizlik / Kritik Hastalıklar

Product ID
turkey:ISZ1
Coverage Title
İşsizlik / Kritik Hastalıklar
Coverage Description
a) İstemdışı İşsizlik: Devlet memurları hariç, SGK veya Özel Emekli Sandığı kapsamında sigortalı olarak bir istihdam ilişkisi içerisinde bordrolu çalışanların, istemdışı işsiz kalması durumunda sigortalıya ödenen teminattır. Bu teminattan faydalanmak için aşağıdaki koşullar sağlanmalıdır: - Türkiye İş Kurumu’na bağlı çalışmak - Aynı işverenle geriye dönük en az 180 gün aralıksız çalışmış olmak - İşsizliğin poliçe başlangıç tarihini müteakip en az 90 gün sonrasında gerçekleşmiş olması - İşsizlik tarihinden sonra ilk 30 gün bekleme süresi içerisinde işe girmemiş olmak Tazminat ödemesi işsizlik tarihinden itibaren iki ay sonra başlar. Kredi borcuna ilişkin aylık kredi taksidi işsiz kalındığı sürece azami altı ay boyunca tazminat olarak ödenir. Tazminat ödemesi sigorta süresi boyunca iki istemdışı işsizlik durumu için azami 12 aylık taksit ödemesi içerecek şekilde yapılabilir. Olası iki işsizlik durumunda ilk işsizlik için ödenen en son taksit ile ikinci işsizlik tarihi arasında en az 180 gün geçmiş olması gerekmektedir. b) Kritik Hastalıklar (7 hastalık): Yukarıda belirtilen İstemdışı İşsizlik teminatı kapsamı dışında kalan sigortalılar bu teminattan faydalanır. Devlet memurları hariç bordrolu çalışanlar bu teminattan faydalanamaz. Sigortalının aşağıdaki tabloda belirtilen hastalıklara ilişkin tıbbi tanısının yapılması veya bu hastalıklar kapsamında cerrahi müdahalenin yapılmasına maruz kalması halini teminat altına alır. Bu durumda, poliçe özel şartlarında belirtilen koşulların yerine gelmesi ve tanı veya cerrahi müdahaleyi takip sigortalıya ödenir. Teminat kapsamındaki hastalıklar: “Kanser, Hastalık Sonucu İnme, Ana Organ/Kemik İliği Nakilleri, İlk Kalp Krizi – Miyokard İnfarktüsü, Felç (Uzuv Kullanımı Kaybı), Koroner Arter Bypass Ameliyatı, Böbrek Yetmezliği (İleri Evre Böbrek Hastalığı)” Kritik hastalıklar teminatı, poliçe başlangıç tarihinden itibaren 90 günlük bekleme (muafiyet) süresinden sonra başlamaktadır. Poliçe başlangıcında var olan veya ilk 90 gün içinde yakalanılan hastalıklar teminat kapsamında değildir.

Kaza Sonucu Vefat

Product ID
turkey:KVEF
Coverage Title
Kaza Sonucu Vefat
Coverage Description
Sigortalının, sigorta süresi içerisinde gerçekleşen bir kaza sonucunda derhal veya kaza tarihinden itibaren en geç bir sene içinde vefatını ifade eder. Bu durumda hak sahiplerine poliçede belirlenen tutar ödenir.

Kaza Sonucu Kırık ve Yanık Teminatı

Product ID
turkey:KYT
Coverage Title
Kaza Sonucu Kırık ve Yanık Teminatı
Coverage Description
Kaza sonucu yaralanma, sigortalının kaza tarihinden itibaren 180 (yüzseksen) gün içerisinde, poliçe özel şartlarında yer alan tabloda gösterilen özel kırık ya da yanıklardan herhangi birine maruz kalmasına yol açarsa Şirket,ilgili Kırık ya da Yanık için, bu teminata ilişkin Sigorta Tutarını yine poliçe özel şartlarında yer alan oranlarda ödeyecektir. Herhangi bir poliçe yılı içerisinde sigortalıya ödenebilecek azami tutar, sigorta tutarının % 100’ünden fazla olmayacaktır. Yanık nedeniyle yapılan tazminat taleplerinde, etkilenen vücut yüzeyi yüzdesi, Dokuzlar Sistemi Kuralı kullanılarak belirlenecektir. Sadece 3. Derece yanıklar sigorta kapsamındadır. İlk kez Osteoporoz ya da başka bir kemik hastalığı tanısının konulduğu bir kırıkla ilgili bir tazminat talebinde bulunulması durumunda, Şirket daha sonra sigortalı için hiçbir kırıkla ilgili başka herhangi bir tazminat talebini kabul etmeyecektir.

İşsizlik / Gündelik Hastane

Product ID
turkey:ISZK
Coverage Title
İşsizlik / Gündelik Hastane
Coverage Description
SGK veya Özel Emekli Sandığı kapsamında sigortalı olarak bir istihdam ilişkisi içerisinde bordrolu çalışanların, istemdışı işsiz kalması durumunda sigortalıya ödenen teminattır. Bu teminattan faydalanmak için aşağıdaki koşullar sağlanmalıdır: - Türkiye İş Kurumu’na bağlı çalışmak - Aynı işverenle geriye dönük en az 180 gün aralıksız çalışmış olmak - İşsizliğin poliçe başlangıç tarihini müteakip en az 90 gün sonrasında gerçekleşmiş olması - İşsizlik tarihinden sonra ilk 30 gün bekleme süresi içerisinde işe girmemiş olmak Tazminat ödemesi işsizlik tarihinden itibaren iki ay sonra başlar. İşsiz kalındığı sürece azami dört ay boyunca tazminat olarak ödenir. Bu tazminat ödemesi sigorta süresi boyunca iki istemdışı işsizlik durumu için azami 8 aylık taksit ödemesi içerecek şekilde yapılabilir. Olası iki işsizlik durumunda ilk işsizlik için ödenen en son taksit ile ikinci işsizlik tarihi arasında en az 180 gün geçmiş olması gerekmektedir. Aylık Tazminat Tutarı paketi doğrultusunda, SGK’ya beyan edilen aylık brüt maaşının %50’sini aşmamak kaydı ile ödeme yapılmaktadır.

Deprem Teminatı

Product ID
turkey:DEPRE
Coverage Title
Deprem Teminatı
Coverage Description
Sigortalının, sigorta süresi içerisinde gerçekleşen deprem sonucunda derhal vefatını ifade eder.

Haftalık Kaza Sakatlık Geliri

Product ID
turkey:HKMGT
Coverage Title
Haftalık Kaza Sakatlık Geliri
Coverage Description
Sigortalının, sigorta süresi içerisinde gerçekleşen bir kaza sonucunda derhal veya kaza tarihinden itibaren en geç 90 (doksan) gün içinde geçici sakatlık oluşması durumunda bu teminattan yararlanır. Geçici sakatlık devam ettiği sürece azami 104 (yüz dört) hafta süreyle ödenir. Sigortalının sakatlık öncesinde 70 (yetmiş) yaşını doldurması halinde ödeme süresi azami 200 (iki yüz) gün ile sınırlıdır. Ödemeye konu olan tutar gün esaslı hesaplanmaktadır. Bu teminattan sadece Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında çalışanlar yararlanır. 18 (onsekiz) yaşından küçükler bu teminattan yararlanamaz.

Ameliyat Destek Teminatı

Product ID
turkey:GO
Coverage Title
Ameliyat Destek Teminatı
Coverage Description
Geçmiş Olsun Ferdi Kaza Sigortası kapsamında sunulan bu teminat ile sigortalının ameliyat olduktan sonra poliçesinde belirtilen "Ameliyat Destek Teminatı" tutarının ödenmesi sağlanır. (Türkiye sınırları içerisinde yapılan ameliyatlarda geçerlidir.) Bu teminat kaza durumları hariç 90 günlük muafiyet (bekleme) süresinden sonra başlamaktadır.

İşsizlik / Geçici İş Göremezlik

Product ID
turkey:ISZ
Coverage Title
İşsizlik / Geçici İş Göremezlik
Coverage Description
a) İstemdışı İşsizlik: SGK veya Özel Emekli Sandığı kapsamında sigortalı olarak bir istihdam ilişkisi içerisinde bordrolu çalışanların, istemdışı işsiz kalması durumunda sigortalıya ödenen teminattır. Bu teminattan faydalanmak için aşağıdaki koşullar sağlanmalıdır: - Türkiye İş Kurumu’na bağlı çalışmak, - Aynı işverenle geriye dönük en az 180 gün aralıksız çalışmış olmak, - İşsizliğin poliçe başlangıç tarihini müteakip en az 30 gün sonrasında gerçekleşmiş olması, - İşsizlik tarihinden sonra ilk 30 gün bekleme süresi içerisinde işe girmemiş olmak. Tazminat ödemesi işsizlik tarihinden itibaren iki ay sonra başlar. İşsiz kalındığı sürece azami yedi ay boyunca tazminat olarak ödenir. Olası iki işsizlik durumunda ilk işsizlik için ödenen en son taksit ile ikinci işsizlik tarihi arasında en az 180 gün geçmiş olması gerekmektedir. b) Kaza veya Hastalık Sonucu Geçici İş Göremezlik: Serbest meslek sahibi çalışanların veya devlet memurlarının kaza veya hastalık sonucunda geçici bir süre çalışamaması durumunda sigortalıya ödenen teminattır. Bu teminattan faydalanmak için aşağıdaki koşullar sağlanmalıdır: - Bu riskin poliçe başlangıç tarihini müteakip en az 30 gün sonrasında gerçekleşmiş olması, - Risk gerçekleştikten sonra ilk 30 gün olan bekleme süresi sonrasında iş göremezliğin devam ediyor olması. Tazminat ödemesi bekleme süresinden sonra başlar. İş göremezlik hali aralıksız devam ettiği sürece azami yedi ay boyunca tazminat olarak ödenir. Bu tazminat ödemesi sigorta süresi boyunca iki iş göremezlik durumu için azami 7 aylık taksit ödemesi içerecek şekilde yapılabilir. Olası iki iş göremezlik durumunda ilk iş göremezlik için ödenen en son taksit ile ikinci iş göremezlik tarihi arasında en az 180 gün geçmiş olması gerekmektedir.

Kritik Hastalıklar

Product ID
turkey:TH13
Coverage Title
Kritik Hastalıklar
Coverage Description
Kritik Hastalıklar Teminatı (Kanser): Sigortalının kansere ilişkin tıbbi tanısının yapılması veya bu hastalık kapsamında cerrahi müdahale yapılması veya tıbbi tedavi alınması gerekmektedir. Bu durumda, poliçe özel şartlarında belirtilen koşulların yerine gelmesi ve tanı veya cerrahi /tıbbi müdahaleyi takip eden 28 gün hayatta kalma şartı ile, sigorta bedeli sigortalıya, hayatta değil ise lehtara ödenir. Kritik hastalıklar teminatı, 90 günlük bekleme (muafiyet) süresinden sonra başlamaktadır. Kanser: Habis hücrelerinin kontrolsüz şekilde büyüyüp yayılması ve aynı zamanda normal dokuyu invazyonu ve imhası şeklinde tanımlanabilecek habis tümör. Bu teşhis habisliğin varlığına dair histolojik kanıtlarla da desteklenmeli ve bir onkoloji uzmanı tarafından onaylanmalıdır. Kanserin tedavisi için cerrahi, radyoterapi veya kemoterapi gerekmelidir. Aşağıdaki kanserler hariçtir: Histolojik olarak habis olmayan, pre habis, sınırda habis, düşük habislik potansiyeline sahip veya invazif olmayan, şunlar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan tüm tümörler: Memede Karsinoma-İn Situ, Servikal Displazi CIN-1, CIN-2 ve CIN-3; AJCC Yedinci TNM Sınıflandırmasında karsinoma in-situ (Tis) veya Ta olarak tanımlanan her türlü lezyon; ­ Kalınlığı 1,0 mm'ye eşit veya daha az olan ve AJCC Yedinci TNM Sınıflandırmasında T1aN0M0 olarak tanımlanan her türlü melanom; ­ Histolojik olarak Gleason skoru 6'dan fazla olarak sınıflandırılmış veya AJCC Yedinci TNM Sınıflandırmasında en az T2N0M0 sınıfına ilerlemiş olması halleri hariç olmak üzere her türlü prostat kanseri; ­ Çapı 1 cm'den küçük ve histolojik olarak AJCC Yedinci TNM Sınıflandırmasında T1N0M0 olarak tanımlanan her türlü papiller tiroit kanseri; ­ Histolojik olarak AJCC Yedinci TNM Sınıflandırmasında TaN0M0 veya daha düşük sınıflandırılan invazif olmayan papiller mesane kanseri; ­ RAI Kademe 3'ün altında Kronik Lenfositik Lösemi; ­ HIV enfeksiyonu durumunda tüm tümörler.

Kaza Tedavi Giderleri

Product ID
turkey:KTED
Coverage Title
Kaza Tedavi Giderleri
Coverage Description
Sigortalının, bir kaza sonucu oluşan yaralanma nedeniyle veya kaza tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde ortaya çıkıp tedaviye başlanması zorunlu olan tedavi giderlerini içeren teminatı ifade eder. Bu teminat kapsamında kaza tarihinden itibaren bir yıl içinde kaza ile ilgili yapılan bütün makul ve gerekli tüm tıbbi giderler varsa yıllık teminat tutarını aşmayacak şekilde ödenir.

Hayat Olayları Teminatı

Product ID
turkey:PZTF
Coverage Title
Hayat Olayları Teminatı
Coverage Description
Poliçe kapsamında yer alan Evlilik, Taşınma, Doğum veya Mezuniyet durumlarında Sigortalı’ya tek bir seferde ödenen teminattır. Hayat olayları teminatı aşağıda tanımlanmış olayları kapsamaktadır ve poliçe yılı bazında tek sefer olmak üzere 250 TL tazminat ödemesi yapılmaktadır. Poliçe yenilemelerinde muafiyet süresi uygulanmamaktadır. Teminatın kapsam dışında olduğu istisnai durumlar 3.1 başlığında belirtilmiştir. • Evlilik: Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte bulunan Medeni Kanun ve diğer ilgili mevzuata göre resmi görevlilerin huzurunda yapılan resmi evlilikleri ifade etmektedir. Evlilik teminatına hak kazanabilmek için, poliçe başlangıç tarihinden resmi evlilik tarihine dek geçmesi gereken Muafiyet Süresi 180 gündür. • Doğum: Türkiye Cumhuriyeti Devleti Nüfus İdaresi kayıtlarına göre kanıtlanabilen doğumu ifade etmektedir. Doğum teminatından yararlanabilmek için, Sigortalı ya da Sigortalının resmi nikahlı eşinin sigortaya katılımı sırasında hamile olmaması gerekmektedir. Doğum teminatına hak kazanabilmek için, poliçe başlangıç tarihinden doğum tarihine dek geçmesi gereken Muafiyet Süresi 300 gündür. • Taşınma: Kamu veya özel sermayeli kuruluşlar bünyesinde bir hizmet akdine bağlı olarak çalışan Sigortalı’nın çalıştığı görevinden resmi tayin sebebiyle, işvereninde bir değişiklik olmaksızın, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde farklı bir şehre taşınmasını ifade etmektedir. Taşınma teminatına hak kazanabilmek için, poliçe başlangıç tarihinden taşınma tarihine dek geçmesi gereken Muafiyet Süresi 180 gündür. • Mezuniyet: Sigortalı’nın veya Sigortalı’nın kendi nüfusunda bulunan bir çocuğunun Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte bulunan Yükseköğretim Kanunu kapsamındaki kurumlardan mezun olmasını ifade etmektedir (en az 4 senelik üniversiteden mezun olma şartı aranmaktadır). Mezuniyet teminatından sigortalının kendisi ya da sigortalının çocuklarından biri yararlanabilmektedir. Mezuniyet teminatına hak kazanabilmek için, poliçe başlangıç tarihinden mezuniyet tarihine dek geçmesi gereken Muafiyet Süresi 180 gündür. Hayat Olayları Teminatı İstisnaları: Evlilik: Aşağıdaki hallerden kaynaklanan Evlilik Teminatı talepleri sigorta teminatı dışındadır: • Muafiyet süresi içerisinde gerçekleşmiş olan evlilik durumu • Resmi bir evlilik olduğunun kanıtlanamadığı durumlar • Poliçe süresi içerisinde hayat olayları nedeniyle teminat ödemesi alınmış olması Doğum: Aşağıdaki hallerden kaynaklanan Doğum Teminatı talepleri sigorta teminatı dışındadır: • Muafiyet süresi içerisinde gerçekleşmiş olan doğum durumu • Sigortalının doğan bebeğin ebeveyni olduğunun kanıtlanamadığı ve/veya çocuğun Sigortalı’nın nüfusunda olmadığı durumlar • Poliçe süresi içerisinde hayat olayları nedeniyle teminat ödemesi alınmış olması Taşınma: Aşağıdaki hallerden kaynaklanan Taşınma Teminatı talepleri sigorta teminatı dışındadır: • Muafiyet süresi içerisinde gerçekleşmiş olan taşınma durumu • Poliçe başlangıç tarihinden önce gerçekleşen taşınma masraflarının talep edilmesi durumu • Nakliye işlemlerinin kanıtlanamadığı durumlar • Sigortalının tayini nedeniyle taşınıldığının kanıtlanamadığı durumlar • Poliçe süresi içerisinde hayat olayları nedeniyle teminat ödemesi alınmış olması Mezuniyet: Aşağıdaki hallerden kaynaklanan Mezuniyet Teminatı talepleri, sigorta teminatı dışındadır: • Muafiyet süresi içerisinde gerçekleşmiş olan mezuniyet durumu • Mezun olan çocuğun ebeveyninin Sigortalı olduğunun kanıtlanamadığı ve/veya çocuğun Sigortalı’nın nüfusunda olmadığı durumlar • Poliçe başlangıç tarihinden önce mezun olunma durumu • Mezun olunduğunun kanıtlanamadığı durumlar • Mezun olunan okulun teminat kapsamında tanımlanan ve yürürlükteki yasalar uyarınca 4 yıllık okul tanımında bulunmaması durumu • Poliçe süresi içerisinde hayat olayları nedeniyle teminat ödemesi alınmış olması

Kaza Sonucu Sakatlık

Product ID
turkey:KMALC
Coverage Title
Kaza Sonucu Sakatlık
Coverage Description
Sigortalının bir kaza sonucunda derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene içerisinde oluşan kalıcı sakatlığını ifade eder. Kalıcı sakatlık teminatı ferdi kaza sigortası genel şartlarında yer alan tazminat yüzdelerine göre sigortalıya ödenir.

Kaza Sonucu Kalıcı Sakatlık

Product ID
turkey:KMAL
Coverage Title
Kaza Sonucu Kalıcı Sakatlık
Coverage Description
Sigorta süresi içinde gerçekleşen bir kaza sonucu sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene içinde kalıcı olarak sakat kalmasını ifade eder. Kalıcı sakatlık teminatı ferdi kaza sigortası genel şartlarında yer alan kalıcı sakatlık oranına göre sigortalıya ödenir.

Haftalık Hastane Yatılı Tedavi

Product ID
turkey:HAFHA
Coverage Title
Haftalık Hastane Yatılı Tedavi
Coverage Description
Sigortalının, bir kaza sonucu oluşan yaralanma veya hastalık nedeniyle, sigortalı kesintisiz olarak bir doktorun gözetimi ve denetimi altında bir hastanede yatarak tedavi gördüğü takdirde en fazla elli iki (52) hafta süreyle, hastanede kalınan her hafta için teminat tutarı ödenir. Ödemeye konu olan tutar gün esaslı hesaplanmaktadır. Doğuştan gelen hastalıklar, AIDS ve komplikasyonları, sigorta öncesinde başlayan hastalıklar, check-up, estetik/kozmetik ameliyatlar, doğum ve komplikasyonları, akli/sinirsel hastalıklar bu teminat kapsamı dışındadır.

Prim Muafiyeti

Product ID
turkey:PM
Coverage Title
Prim Muafiyeti
Coverage Description
Sigortalı ebeveynin bir kaza sonucu vefat veya kaza sonucu tam kalıcı sakatlık riskine maruz kaldığı andan itibaren, mevcut poliçe ve yenilenen poliçeler için primleri, poliçe özel şartlarına bağlı olarak sigortacı ödeyecektir. Bu teminatın devreye girmesi ile poliçede herhangi bir teminat, plan ya da ödeme değişikliği yapılmayacaktır. Bu teminat sigortalı çocuğa ait kaza sonucu kalıcı sakatlık, kaza tedavi giderleri ve asistans hizmeti- Yaşam Destek Planı teminatları devamlılığı için geçerlidir.

Hastalık Sonucu Tam Sakatlık

Product ID
turkey:HMAL
Coverage Title
Hastalık Sonucu Tam Sakatlık
Coverage Description
Bu teminat, hastalık tarihinden itibaren yüz seksen (180) gün süresince kesintisiz olarak sigortalının herhangi bir iş veya meslekle iştigal etmesine, ücret veya kâr karşılığı herhangi bir iş yapmasına engel olan ve 180 günlük sürenin sonunda tıbben iyileşme ihtimali bulunmayan kalıcı bir sakatlık anlamına gelir. Sigortalının, herhangi bir hastalık nedeniyle kalıcı tam sakat kalması halinde poliçede belirtilen tutar, devlet ya da üniversite hastanesinden alınacak engelli sağlık raporunda engel oranının %60 ve üzerinde olması şartıyla ödenir. Doğuştan gelen hastalıklar, AIDS ve komplikasyonları, sigorta öncesinde başlayan hastalıklar, check-up, estetik/kozmetik ameliyatlar, doğum ve komplikasyonları, akli/sinirsel hastalıklar bu teminat kapsamı dışındadır.

Vefat Teminatı

Product ID
turkey:VEF
Coverage Title
Vefat Teminatı
Coverage Description
Sigortalının sigorta süresi içerisinde yaşamını kaybetmesi halinde lehtara (sigortadan yararlanan kimseye) ödenen teminattır. Vefat teminatı açısından; yolcu sıfatı dışında yapılan hava yolculuklarında, intihar sebebiyle, savaş esnasında veya AIDS, nükleer, biyolojik veya kimyasal maddelere maruz kalma sebebi ile vefat durumları bu teminat kapsamında değildir. (Tüm detaylar için metlife.com.tr internet sitemizde yer alan hayat sigortası genel şartlarını inceleyebilirsiniz.)

Deprem - Kaza Tedavi Masrafları

Product ID
turkey:KTMD
Coverage Title
Deprem - Kaza Tedavi Masrafları
Coverage Description
Deprem dahil kaza sonucu oluşan yaralanma nedeniyle, Sigortalı'nın kaza tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde ortaya çıkan bir rahatsızlığı sonucu Sağlık Bakanlığı onaylı bir sağlık kurumundan veya tıp doktorundan tıbbi tedavi alması durumunda oluşacak olan bütün makul ve gerekli tıbbi giderler teminat kapsamındadır. Kaza tarihinden itibaren ilk 1 yıl içerisinde kapsam dahilinde olan tedavi giderleri (doktor ücretleri, reçeteli ilaçlar, protezler, fizik tedavi hizmetleri, hastane odası, hemşirelik ve cerrahi işlem masrafları) yıllık teminat kapsamı altındadır. Bitkisel ilaçlar, kozmetik amaçlı kullanılan ilaçlar poliçe kapsamı dışındadır.

Savaş Sonucu Vefat

Product ID
turkey:SSVEF
Coverage Title
Savaş Sonucu Vefat
Coverage Description
Sigortalının, sigorta süresi içerisinde sözleşmede belirtilen savaş, istila, iç kargaşa gibi hallerde aktif olarak rol oynamamsı şartıyla yaşamını kaybetmesini ifade eder. Bu durumda hak sahiplerine poliçede belirlenen tutar ödenir.

Kaza Sonucu Tedavi Masrafları

Product ID
turkey:HTED
Coverage Title
Kaza Sonucu Tedavi Masrafları
Coverage Description
Deprem dahil kaza sonucu oluşan yaralanma nedeniyle, Sigortalı'nın kaza tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde ortaya çıkan bir rahatsızlığı sonucu Sağlık Bakanlığı onaylı bir sağlık kurumundan veya tıp doktorundan tıbbi tedavi alması durumunda oluşacak olan bütün makul ve gerekli tıbbi giderler teminat kapsamındadır. Kaza tarihinden itibaren ilk 1 yıl içerisinde kapsam dahilinde olan tedavi giderleri (doktor ücretleri, reçeteli ilaçlar, protezler, fizik tedavi hizmetleri, hastane odası, hemşirelik ve cerrahi işlem masrafları) yıllık teminat kapsamı altındadır. Bitkisel ilaçlar, kozmetik amaçlı kullanılan ilaçlar poliçe kapsamı dışındadır.

Sağlık  Ayakta Tedavi Teminatı

Product ID
turkey:SAT
Coverage Title
Sağlık  Ayakta Tedavi Teminatı
Coverage Description
Poliçede teminat olarak yer alması durumunda; teşhis ve tedavinin hastanede yatmayı gerektirmediği hallerde, Anlaşmalı Sağlık Kurumları’nda yapılan doktor muayene, görüntüleme, laboratuvar ve modern teşhis işlemleri ile fizik tedavi giderleri bu teminat kapsamında, poliçede belirtilen limit, katılım payı ve/veya muafiyet tutarı dikkate alınarak ödenir. Triyaj uygulamasında Yeşil ve Sarı Alan kapsamında değerlendirilen tedaviler de bu teminat kapsamında değerlendirilir. Terör sonucu oluşan Ayakta Tedavi giderleri poliçe kapsamı dışındadır .

Sağlık Yatarak Tedavi Teminatı

Product ID
turkey:SYT
Coverage Title
Sağlık Yatarak Tedavi Teminatı
Coverage Description
Sağlık kurumlarında yatış tarihinden itibaren uygulanan doktor, ameliyat, ameliyathane, medikal tedavi, oda/yoğun bakım odası (bir adet refakatçinin yatak ve yemek giderleri dahil), Kemoterapi, Radyoterapi, Diyaliz, Koroner Anjiyografi, Günübirlik Tedavi, Evde Bakım ve Tedavi , Suni uzuv, Ambulans Tıbbi Malzeme, poliçede teminat olarak yeralması durumunda Trafik Kazası Sonucu Diş Tedavisi için tıbbi hizmetlere ait giderler bu teminat limit ve ödeme yüzdesi kapsamında karşılanır. Yatarak tedavi kapsamındaki aşağıdaki durumlar (Kırmızı Alan durumları ve acil vaka tanımına giren durumlar hariç) bekleme süresi olan 90 (doksan) günden sonra sigorta kapsamına alınır; • En az 24 saat yatış gerektiren ameliyat ve medikal tedaviler, • Yatış işlemi yapılmasına bakılmasızın Kemoterapi, radyoterapi, diyaliz, koroner anjiyografi, • SUT kapsamında günübirlik tedaviler kategorisinde belirtilen işlemler

Yarınlarım Güvende Asistans Teminatı

Product ID
turkey:EMEK2
Coverage Title
Yarınlarım Güvende Asistans Teminatı
Coverage Description
Bu hizmet kapsamında psikolojik danışmanlık, sağlıklı beslenme, profesyonel ev destek hizmetleri, ultra ve mini sağlık tarama, hobi kulüpleri gibi indirimli organizasyonel hizmetlerde, organizasyon ihtiyaçlarınızda ve yurtdışı seyahatlerinizdeki ihtiyaçlarınızda 7 gün / 24 saat ücretsiz destek alabilirsiniz. MetLife tarafından ücretsiz olarak sağlanan bu hizmetlerden yararlanmak için asistans firmasını arayabilirsiniz. Tıbbi bilgi ve danışmanlık, tıbbi nakil, eve / ikamet yakınındaki hastaneye nakil, gerekli ilaçların sevki, refakatçi nakli, sağlık network indirimi gibi tıbbi yardım hizmetleri; konut bilgi hattı, çilingir gönderimi, konuta hemşire gönderimi organizasyonu gibi konut yardım hizmetleri; şehir rehberi hizmetleri, organizasyon hizmetleri gibi lifestyle hizmetleri; seyahat dokümanlarının kaybı, kefalet için avans ödeme, kayıp bagajın bulunup araştırılması gibi seyahat yardım hizmetleri Emeklim Güvende Asistansı dâhilindeki hizmetlere örnektir, detaylı bilgi Emeklim Güvende Asistansı özel şartlar metninde bulunmaktadır. Teminat dâhilinde sunulan bazı hizmetlerin ücreti belli bir limit dâhilinde asistans firması tarafından karşılanmakta, bazı hizmetlerin yalnızca organizasyonu asistans firma tarafından üstlenilmekte, ücretiyse Sigortalı tarafından karşılanmaktadır.

Deprem Dahil Kaza Sonucu Sakatlık

Product ID
turkey:DKMAL
Coverage Title
Deprem Dahil Kaza Sonucu Sakatlık
Coverage Description
Deprem dahil sigorta süresi içinde gerçekleşen bir kaza sonucu sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene içinde kalıcı olarak sakat kalmasını ifade eder. Kalıcı sakatlık teminatı Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları’nda yer alan kalıcı sakatlık oranına göre sigortalıya ödenir.

Kritik Hastalıklar 13

Product ID
turkey:KRT
Coverage Title
Kritik Hastalıklar 13
Coverage Description
Bu teminat 90 günlük bekleme (muafiyet) süresinden sonra başlamaktadır ancak Multipl Skleroz için muafiyet süresi 180 gündür. Teminat bedeli aşağıda belirtilen hastalıkları kapsar. Sigortalıya teşhis konulması sonrasında cerrahi müdahale veya tıbbi tedavi uygulanması ve cerrahi /tıbbi müdahaleyi takip eden 28 gün hayatta kalma şartı ile sigortalıya, hayatta değil ise lehtara ödenir. Doğuştan gelen bir hastalıktan, alkol/uyuşturucu madde kullanımından, tanımlar bölümünde detayları verilen “Önceden Var Olan Hastalıklar / Rahatsızlıklar”dan kaynaklanan hastalıklar kapsam dışıdır. Teminat Kapsamındaki Kritik Hastalıklar: 1. Kanser 2. İlk Kalp Krizi 3. İnme 4. Koroner Arter Bypass Ameliyatı 5. Böbrek Yetmezliği (İleri Evre Böbrek Hastalığı) 6. Majör Organ/Kemik İliği Nakilleri 7. Felç (Uzuv Kullanımı Kaybı) 8. Körlük (Tam Görme Kaybı) 9. Kalp Kapakçığı Ameliyatı 10. Aort Ameliyatı 11. Multipl Skleroz 12. Koma 13. Majör Yanık

Yarınlarım Güvende Plus Asistans Teminatı

Product ID
turkey:EMEK3
Coverage Title
Yarınlarım Güvende Plus Asistans Teminatı
Coverage Description
Bu asistans paketi kapsamında psikolojik danışma, sağlıklı beslenme, profesyonel ev destek hizmetleri, indirimli mini ultra sağlık tarama, kişisel asistans hizmetleri, tıbbi yardım hizmetleri, sağlık network indirimi, konut yardım (klima, kombi bakımı) hizmetleri yer almaktadır. Bu hizmetler, asistans firması tarafından Türkiye sınırları içerisinde verilmektedir. Söz konusu hizmetlerden yararlanmak için asistans firmasının aranması gerekmektedir.

Deprem-Kaza Sonucu Vefat

Product ID
turkey:DEPKV
Coverage Title
Deprem-Kaza Sonucu Vefat
Coverage Description
Deprem dahil sigortalının, sigorta süresi içerisinde gerçekleşen bir kaza sonucunda derhal veya kaza tarihinden itibaren en geç bir sene içinde vefatını ifade eder. Bu durumda hak sahiplerine poliçede belirlenen tutar ödenir.

Deprem Dahil Kaza Sonucu Vefat

Product ID
turkey:DDKV
Coverage Title
Deprem Dahil Kaza Sonucu Vefat
Coverage Description
Deprem dahil sigortalının, sigorta süresi içerisinde gerçekleşen bir kaza sonucunda derhal veya kaza tarihinden itibaren en geç bir sene içinde vefatını ifade eder. Bu durumda hak sahiplerine poliçede belirlenen tutar ödenir.

Kaza Sonucu Gündelik Tazminat

Product ID
turkey:GTAZ
Coverage Title
Kaza Sonucu Gündelik Tazminat
Coverage Description
Ferdi Kaza Genel Şartlarında tanımlanan bir kaza sonucu oluşan yaralanma neticesinde ve kaza tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde başlamak üzere, Sigortalı Ferdi Kaza Genel Şartlarında tanımlandığı gibi Tam Sakat kaldığı takdirde, varsa Bekleme Süresinin dolmasından itibaren, Sigortalı’nın Tam Sakatlığı devam ettiği sürece ve azami Elli İki (52) hafta süreyle olmak üzere, Poliçe’de yazılı Haftalık Tazminat tutarı Şirket tarafından periyodik olarak ödenecektir. Sigortalı bir haftanın belli bir kısmı süresince Tam Sakat kaldığı takdirde, Bekleme Süresine tabi olarak, Sigortalı’nın Tam Sakat kaldığı her gün için Haftalık Tazminat tutarının yedide biri (1/7) ödenecektir. Tam Sakatlık uyarınca ödenen veya ödenmesi gereken bir, tam Sakatlık döneminden sonra, aynı sebep veya sebeplerden kaynaklanan ya da aynı sebep veya sebeplerin katkıda bulunduğu sakatlıklar aynı sakatlığın bir devamı sayılacak ve Sigortacının tüm bu dönem boyunca sorumluluğu poliçede yazılı azami süreyi geçmeyecektir. "Tam Sakatlık " sigortalının ücret veya kâr karşılığı eğitim ve öğrenimine, mesleksel deneyim ve tecrübesine uygun makul herhangi bir iş yapmasını engelleyen ve bir doktorun bakım ve gözetimi altında bulunması anlamına gelir.

Deprem Dahil Kaza Sonucu Vefat

Product ID
turkey:DKVEF
Coverage Title
Deprem Dahil Kaza Sonucu Vefat
Coverage Description
Deprem dahil sigortalının, sigorta süresi içerisinde gerçekleşen bir kaza sonucunda derhal veya kaza tarihinden itibaren en geç bir sene içinde vefatını ifade eder. Bu durumda hak sahiplerine poliçede belirlenen tutar ödenir.

İyileşme Teminatı

Product ID
turkey:IYITA
Coverage Title
İyileşme Teminatı
Coverage Description
Sigortalının teminat başlangıç tarihinden sonraki bir tarihte sözleşmede detayları verilen hastalıklardan birine, hayatında ilk kez teşhis konulduğuna dair yazılı ispat belgesi sunulması halini teminat altına alır.

Deprem - Kaza Tedavi Gideri

Product ID
turkey:DKTED
Coverage Title
Deprem - Kaza Tedavi Gideri
Coverage Description
Deprem dahil kaza sonucu oluşan yaralanma nedeniyle, Sigortalı'nın kaza tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde ortaya çıkan bir rahatsızlığı sonucu Sağlık Bakanlığı onaylı bir sağlık kurumundan veya tıp doktorundan tıbbi tedavi alması durumunda oluşacak olan bütün makul ve gerekli tıbbi giderler teminat kapsamındadır. Kaza tarihinden itibaren ilk 1 yıl içerisinde kapsam dahilinde olan tedavi giderleri (doktor ücretleri, reçeteli ilaçlar, protezler, fizik tedavi hizmetleri, hastane odası, hemşirelik ve cerrahi işlem masrafları) yıllık teminat kapsamı altındadır. Bitkisel ilaçlar, kozmetik amaçlı kullanılan ilaçlar poliçe kapsamı dışındadır.

Savaş Sonucu Maluliyet 

Product ID
turkey:SSMAL
Coverage Title
Savaş Sonucu Maluliyet 
Coverage Description
Sigortalının, sigorta süresi içerisinde sözleşmede belirtilen savaş, istila, iç kargaşa gibi hallerde aktif olarak rol oynamamsı şartıyla, gerçekleşen bir kaza sonucu sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene içinde kalıcı olarak sakat kalmasını ifade eder. Savaş Sonucu Sakatlık teminatı Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları’nda yer alan kalıcı sakatlık oranına göre sigortalıya ödenir.

Deprem Dahil Tedavi Masarfları

Product ID
turkey:DHTED
Coverage Title
Deprem Dahil Tedavi Masarfları
Coverage Description
Deprem dahil kaza sonucu oluşan yaralanma nedeniyle, Sigortalı'nın kaza tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde ortaya çıkan bir rahatsızlığı sonucu Sağlık Bakanlığı onaylı bir sağlık kurumundan veya tıp doktorundan tıbbi tedavi alması durumunda oluşacak olan bütün makul ve gerekli tıbbi giderler teminat kapsamındadır. Kaza tarihinden itibaren ilk 1 yıl içerisinde kapsam dahilinde olan tedavi giderleri (doktor ücretleri, reçeteli ilaçlar, protezler, fizik tedavi hizmetleri, hastane odası, hemşirelik ve cerrahi işlem masrafları) yıllık teminat kapsamı altındadır. Bitkisel ilaçlar, kozmetik amaçlı kullanılan ilaçlar poliçe kapsamı dışındadır.

İşsizlik/Geçici İş Göremezlik Teminatı

Product ID
turkey:ISZB
Coverage Title
İşsizlik/Geçici İş Göremezlik Teminatı
Coverage Description
İstemdışı İşsizlik Teminatı’ndan, 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar (Sosyal Sigorta Kurumu’na tabi olarak çalışanlar) yararlanabilmektedir. Sigorta süresi içerisinde sigortalının istemdışı işsiz kalması durumunda poliçede belirtilen tutar işsizlik teminatı kapsamında karşılanır. Kaza veya Hastalık Sonucu Geçici İş Göremezlik teminatından faydalanabilmek için sigortalının işsizlik teminatından yararlanabilen kişilerin çalışma statüsünde yer almıyor olması gerekmektedir. Diğer bir ifade ile işsizlik teminatından yararlanan yukarıda tanımı yapılmış olan kişiler dışında kalanlar (serbest meslek sahibi, ev hanımı, öğrenci, emekli vb.) bu teminat kapsamındadır.

Kaza Sonucu Vefat

Product ID
turkey:KVEFO
Coverage Title
Kaza Sonucu Vefat
Coverage Description
Sigortalının, sigorta süresi içerisinde gerçekleşen bir kaza sonucunda derhal veya kaza tarihinden itibaren en geç bir sene içinde vefatını ifade eder. Bu durumda hak sahiplerine poliçede belirlenen tutar ödenir.

Kanser Teminatı

Product ID
turkey:KNSR
Coverage Title
Kanser Teminatı
Coverage Description
Habis hücrelerinin kontrolsüz şekilde büyüyüp yayılması ve aynı zamanda normal dokuyu invazyonu ve imhası şeklinde tanımlanabilecek habis tümör. Bu teşhis habisliğin varlığına dair histolojik kanıtlarla da desteklenmeli ve bir onkoloji uzmanı tarafından onaylanmalıdır. Kanserin tedavisi için cerrahi, radyoterapi veya kemoterapi gerekmelidir.

Tehlikeli Hastalık 13

Product ID
turkey:THO13
Coverage Title
Tehlikeli Hastalık 13
Coverage Description
Bu teminat 90 günlük bekleme (muafiyet) süresinden sonra başlamaktadır ancak Multipl Skleroz için muafiyet süresi 180 gündür. Teminat bedeli aşağıda belirtilen hastalıkları kapsar. Sigortalıya teşhis konulması sonrasında cerrahi müdahale veya tıbbi tedavi uygulanması ve cerrahi /tıbbi müdahaleyi takip eden 28 gün hayatta kalma şartı ile sigortalıya, hayatta değil ise lehtara ödenir. Doğuştan gelen bir hastalıktan, alkol/uyuşturucu madde kullanımından, tanımlar bölümünde detayları verilen “Önceden Var Olan Hastalıklar / Rahatsızlıklar”dan kaynaklanan hastalıklar kapsam dışıdır. Teminat Kapsamındaki Kritik Hastalıklar: 1. Kanser 2. İlk Kalp Krizi 3. İnme 4. Koroner Arter Bypass Ameliyatı 5. Böbrek Yetmezliği (İleri Evre Böbrek Hastalığı) 6. Majör Organ/Kemik İliği Nakilleri 7. Felç (Uzuv Kullanımı Kaybı) 8. Körlük (Tam Görme Kaybı) 9. Kalp Kapakçığı Ameliyatı 10. Aort Ameliyatı 11. Multipl Skleroz 12. Koma 13. Majör Yanık

İşsizlik/Geçici İş Göremezlik

Product ID
turkey:ISZH
Coverage Title
İşsizlik/Geçici İş Göremezlik
Coverage Description
İstemdışı İşsizlik Teminatı’ndan, 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar (Sosyal Sigorta Kurumu’na tabi olarak çalışanlar) yararlanabilmektedir. Sigorta süresi içerisinde sigortalının istemdışı işsiz kalması durumunda poliçede belirtilen tutar işsizlik teminatı kapsamında karşılanır. Kaza veya Hastalık Sonucu Geçici İş Göremezlik teminatından faydalanabilmek için sigortalının işsizlik teminatından yararlanabilen kişilerin çalışma statüsünde yer almıyor olması gerekmektedir. Diğer bir ifade ile işsizlik teminatından yararlanan yukarıda tanımı yapılmış olan kişiler dışında kalanlar (serbest meslek sahibi, ev hanımı, öğrenci, emekli vb.) bu teminat kapsamındadır.

Kaza Sonucu Daimi Maluliyet

Product ID
turkey:KDMAL
Coverage Title
Kaza Sonucu Daimi Maluliyet
Coverage Description
Sigorta süresi içinde gerçekleşen bir kaza sonucu sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene içinde kalıcı olarak sakat kalmasını ifade eder. Kalıcı sakatlık teminatı Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları’nda yer alan kalıcı sakatlık oranına göre sigortalıya ödenir.

İşsizlik/Geçici İş Göremezlik

Product ID
turkey:ISZA
Coverage Title
İşsizlik/Geçici İş Göremezlik
Coverage Description
İstemdışı İşsizlik Teminatı’ndan, 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar (Sosyal Sigorta Kurumu’na tabi olarak çalışanlar) yararlanabilmektedir. Sigorta süresi içerisinde sigortalının istemdışı işsiz kalması durumunda poliçede belirtilen tutar işsizlik teminatı kapsamında karşılanır. Kaza veya Hastalık Sonucu Geçici İş Göremezlik teminatından faydalanabilmek için sigortalının işsizlik teminatından yararlanabilen kişilerin çalışma statüsünde yer almıyor olması gerekmektedir. Diğer bir ifade ile işsizlik teminatından yararlanan yukarıda tanımı yapılmış olan kişiler dışında kalanlar (serbest meslek sahibi, ev hanımı, öğrenci, emekli vb.) bu teminat kapsamındadır.

Hastalık Sonucu Daimi Maluliyet

Product ID
turkey:HDMAL
Coverage Title
Hastalık Sonucu Daimi Maluliyet
Coverage Description
Sigorta süresi içinde teşhisi konulmuş bir hastalık sonucu sigortalının kalıcı olarak sakat kalmasını ifade eder. Hastalık sonucu sakatlık; Sigortalının bir hastalık nedeniyle “Engelli Sağlık Kurulu Raporu”nda özür oranının %60 ve üzerinde olması durumunda teminat kapsamındadır. Hastalık nedeni ile kalıcı tam sakatlık tazminatı ödemesiyle birlikte bu teminat sona erer. AIDS (HIV), hamilelik süreci, check-up, kapsam dahili bir kaza sonucu olmadıkça kozmetik veya plastik cerrahi müdahaleler, akli veya sinirsel hastalıklar, Önceden Varolan Hastalıklar sebebiyle gerçekleşen yatarak tedaviler poliçe kapsamı dışındadır.

Uçuş Teminatı

Product ID
turkey:UCUS
Coverage Title
Uçuş Teminatı
Coverage Description
Uçuş Sigorta Kapsamı şart ve koşullarına tabi olarak, Sigortalı'nın Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları'na göre meydana gelen kaza sonucu yaralanması hali kaza tarihinden itibaren 1 yıl içinde Yaşam Kaybı, 2 yıl içinde Uzuv Kaybı veya Daimi Maluliyeti ile sonuçlandığı takdirde; Ferdi Kaza Genel Şartları Madde 8-A veya B şıkkı uyarınca Ana Teminatlar kapsamında ödenmesi gereken tazminat iki katına çıkartılır.

Asistans Hizmetleri

Product ID
turkey:AH
Coverage Title
Asistans Hizmetleri
Coverage Description
Bu hizmet kapsamında sağlık sorunlarınızda, konutunuzda karşılaşabileceğiniz acil durumlarda, organizasyon ihtiyaçlarınızda ve yurtdışı seyahatlerinizdeki ihtiyaçlarınızda 7 gün / 24 saat ücretsiz destek alabilirsiniz.

Çiftçim Güvende Dört Dörtlük Plus Asistans Hizmeti

Product ID
turkey:TASC2
Coverage Title
Çiftçim Güvende Dört Dörtlük Plus Asistans Hizmeti
Coverage Description
Ücretsiz veya indirimli sağlanan Dört Dörtlük Asistans hizmetleri kapsamında; tıbbı danışmanlık, hastane nakli, ilaç sevki ve daha fazlasını kapsayan tıbbi yardım; konutunuzun acil durumlarında, bilgi hattı, dahili su ve elektrik tesisatı tamiri, çilingir gönderimi ve cam kırılması, acil durumlarda konuta doktor, ambulans, bakım için hemşire gönderilmesi organizasyonunu kapsayan konut yardım; seyahat öncesi hizmet, doküman kaybı, kefalet / acil durum avans ödemesi gibi yurt dışı servisleri sunan seyahat yardım; şehir rehberi hizmeti ve rezervasyon, organizasyon hizmetleri ve Business Line servisi gibi ihtiyaçlarınızda organizasyon hizmetlerinden faydalanabilir, anlaşmalı Aytemiz istasyonlarında akaryakıt indrimini fırsatından yararlanabilirsiniz.

Toplu Taşıtlarda K.S. Vefat

Product ID
turkey:TKVEF
Coverage Title
Toplu Taşıtlarda K.S. Vefat
Coverage Description
Sigortalının, sigorta süresi içerisinde gerçekleşen ve sözleşmede belirtilen bir toplu taşıma aracında seyahat esnasında gerçekleşen bir kaza sonucunda derhal veya kaza tarihinden itibaren en geç bir sene içinde vefatını ifade eder. Bu durumda hak sahiplerine poliçede belirlenen tutar ödenir.

Cerrahi Müdahele Teminatı

Product ID
turkey:CMT
Coverage Title
Cerrahi Müdahele Teminatı
Coverage Description
Genel Şartlarda ve özel şartlara tabi olarak bir kaza veya hastalık nedeniyle, sigortalının bir hastaneye yatarak tedavi hastası olarak kabul edilmesi ve doktor tarafından yapılan cerrahi müdahale için tıbbi masraf talep edilmesi durumunda; Sigorta şirketi yapılan müdahalenin Cerrahi Müdahale Listesinde belirtilen azami yüzde oranını aşmayacak şekilde cerrah ücreti, anestezist ücreti ve ameliyat odası ücreti için yapılan makul ve olağan sağlık harcamalarını ödeyecektir. Aynı ameliyat seansı sırasında birden fazla cerrahi müdahale yapıldığı takdirde, yapılan cerrahi müdahalelerin hepsi için sadece o müdahalelerle bir ilgili en yüksek Azami Cerrahi Müdahale Yüzde oranına kadar olan sağlık giderleri ödenir.

Hastalık ve Kaza Sonucu Tam ve Daimi Maluliyet

Product ID
turkey:HKMAL
Coverage Title
Hastalık ve Kaza Sonucu Tam ve Daimi Maluliyet
Coverage Description
Hastalık sonucu tam ve daimi maluliyet; sigorta süresi içinde teşhisi konulmuş bir hastalık sonucu sigortalının kalıcı olarak sakat kalmasını ifade eder. Hastalık sonucu sakatlık; Sigortalının bir hastalık nedeniyle “Engelli Sağlık Kurulu Raporu”nda özür oranının %60 ve üzerinde olması durumunda teminat kapsamındadır. Hastalık nedeni ile kalıcı tam sakatlık tazminatı ödemesiyle birlikte bu teminat sona erer. AIDS (HIV), hamilelik süreci, check-up, kapsam dahili bir kaza sonucu olmadıkça kozmetik veya plastik cerrahi müdahaleler, akli veya sinirsel hastalıklar, Önceden Varolan Hastalıklar sebebiyle gerçekleşen yatarak tedaviler poliçe kapsamı dışındadır. Kaza sonucu tam ve daimi maluliyet; sigorta süresi içinde gerçekleşen bir kaza sonucu sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene içinde kalıcı olarak sakat kalmasını ifade eder. Kalıcı sakatlık teminatı Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları’nda yer alan kalıcı sakatlık oranına göre sigortalıya ödenir.

Çiftçi Asistans Hizmetleri

Product ID
turkey:CAH
Coverage Title
Çiftçi Asistans Hizmetleri
Coverage Description
Ücretsiz veya indirimli sağlanan Dört Dörtlük Asistans hizmetleri kapsamında; tıbbı danışmanlık, hastane nakli, ilaç sevki ve daha fazlasını kapsayan tıbbi yardım; konutunuzun acil durumlarında, bilgi hattı, dahili su ve elektrik tesisatı tamiri, çilingir gönderimi ve cam kırılması, acil durumlarda konuta doktor, ambulans, bakım için hemşire gönderilmesi organizasyonunu kapsayan konut yardım; seyahat öncesi hizmet, doküman kaybı, kefalet / acil durum avans ödemesi gibi yurt dışı servisleri sunan seyahat yardım; şehir rehberi hizmeti ve rezervasyon, organizasyon hizmetleri ve Business Line servisi gibi ihtiyaçlarınızda organizasyon hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.

İşsizlik/ Geçiçi İş Göremezlik/ Kritik Hastalıklar

Product ID
turkey:ISZM
Coverage Title
İşsizlik/ Geçiçi İş Göremezlik/ Kritik Hastalıklar
Coverage Description

teminatdeneme

Product ID
turkey:teminatkodu-deneme
Coverage Title
deneme
Coverage Description

deneme