İşsizlik / Kritik Hastalıklar

Product ID
turkey:ISZ1
Coverage Title
İşsizlik / Kritik Hastalıklar
Coverage Description

a) İstemdışı İşsizlik: Devlet memurları hariç, SGK veya Özel Emekli Sandığı kapsamında sigortalı olarak bir istihdam ilişkisi içerisinde bordrolu çalışanların, istemdışı işsiz kalması durumunda sigortalıya ödenen teminattır. Bu teminattan faydalanmak için aşağıdaki koşullar sağlanmalıdır:

-  Türkiye İş Kurumu’na bağlı çalışmak

-  Aynı işverenle geriye dönük en az 180 gün aralıksız çalışmış olmak

-  İşsizliğin poliçe başlangıç tarihini müteakip en az 90 gün sonrasında gerçekleşmiş olması 

-  İşsizlik tarihinden sonra ilk 30 gün bekleme süresi içerisinde işe girmemiş olmak

Tazminat ödemesi işsizlik tarihinden itibaren iki ay sonra başlar. Kredi borcuna ilişkin aylık kredi taksidi işsiz kalındığı sürece azami altı ay boyunca tazminat olarak ödenir. Tazminat ödemesi sigorta süresi boyunca iki istemdışı işsizlik durumu için azami 12 aylık taksit ödemesi içerecek şekilde yapılabilir. Olası iki işsizlik durumunda ilk işsizlik için ödenen en son taksit ile ikinci işsizlik tarihi arasında en az 180 gün geçmiş olması gerekmektedir.

b) Kritik Hastalıklar (7 hastalık): Yukarıda belirtilen İstemdışı İşsizlik teminatı kapsamı dışında kalan sigortalılar bu teminattan faydalanır. Devlet memurları hariç bordrolu çalışanlar bu teminattan faydalanamaz. 

Sigortalının aşağıdaki tabloda belirtilen hastalıklara ilişkin tıbbi tanısının yapılması veya bu hastalıklar kapsamında cerrahi müdahalenin yapılmasına maruz kalması halini teminat altına alır. Bu durumda, poliçe özel şartlarında belirtilen koşulların yerine gelmesi ve tanı veya cerrahi müdahaleyi takip sigortalıya ödenir. Teminat kapsamındaki hastalıklar: 

“Kanser, Hastalık Sonucu İnme, Ana Organ/Kemik İliği Nakilleri, İlk Kalp Krizi – Miyokard İnfarktüsü, Felç (Uzuv Kullanımı Kaybı), Koroner Arter Bypass Ameliyatı, Böbrek Yetmezliği (İleri Evre Böbrek Hastalığı)”

Kritik hastalıklar teminatı, poliçe başlangıç tarihinden itibaren 90 günlük bekleme (muafiyet) süresinden sonra başlamaktadır. Poliçe başlangıcında var olan veya ilk 90 gün içinde yakalanılan hastalıklar teminat kapsamında değildir. 

Acil Tedavi

Product ID
turkey:ACILGUVENCE
Coverage Title
Acil Tedavi
Coverage Description
Sigorta süresi boyunca aşağıdaki durumlar gerçekleşirse acil cerrahi ve dahili hastane yatış giderlerinizle, hastane odası-yemek ve yoğum bakım ünitesi giderleriniz sigorta teminatınız dahilinde karşılanır. Akut batın sendromu Akut masif kanamalar Ani felç Akut solunum problemleri Anaflaksi Uzuv kopması Yanıklar, sıcak çarpması Şeker koması, yüksek üre koması Soğuk çarpması, donma Elektrik çarpması Hayatı tehdit eden yaralanma Kalp krizi ve kalp ritim problemleri, şiddetli hipertansiyon krizi Menenjit, ensefalit, beyin apsesi Alt ekstremite kırıkları, çıkıkları Renal kolik Boğulma Trafik kazası Yüksek ateş (39 °C den fazla) Yüksekten düşme Ciddi zehirlenmeler Hayatı tehdit eden iş kazası Ciddi göz yaralanmaları Şuur kaybına neden olan durumlar Solunum yollarında yabancı cisim Sindirim yollarında takılması muhtemel yabancı cisim bulunması Başlamış doğum faaliyeti Malign/habis eklempsia Organ perforasyonları

Çalışmaya Bağlı Dönüşümlü Teminatlar

Çalışmaya Bağlı Dönüşümlü Teminatlar

Product ID
turkey:ISTEMDISIISSIZLIKISGOREMEZLIK
Coverage Title
Çalışmaya Bağlı Dönüşümlü Teminatlar
Coverage Description
Tazminat ödemesinin riskin gerçekleştiği anda Sigortalı'nın istihdam durumuna bağlı olarak yapıldığı İstemdışı İşsizlik veya Geçici İş Göremezlik teminatlarıdır. İstemdışı İşsizlik İstemdışı İşsizlik Teminatı’ndan, 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar (Sosyal Sigorta Kurumu’na tabi olarak çalışanlar) yararlanabilmektedir. Sigorta süresi içerisinde sigortalının istemdışı işsiz kalması durumunda sözleşmeye istinaden 250 TL'yi aşmaması koşuluyla GSM Operatörü nezdindeki riskin gerçekleştiği tarihten önceki son fatura tutarı işsizlik teminatı kapsamında karşılanır. Geçici İş Göremezlik Kaza veya Hastalık Sonucu Geçici İş Göremezlik teminatından faydalanabilmek için sigortalının işsizlik teminatından yararlanabilen kişilerin çalışma statüsünde yer almıyor olması gerekmektedir. Diğer bir ifade ile işsizlik teminatından yararlanan yukarıda tanımı yapılmış olan kişiler dışında kalanlar (serbest meslek sahibi, ev hanımı, öğrenci, emekli vb.) bu teminat kapsamındadır. İstemdışı İşsizlik veya Geçici İş Göremezlik durumunda en fazla 6 ay boyunca 250 TL'ye kadar ödeme yapılır. CepFaturam Güvende Ferdi Kaza Sigortası Özel Şartları’na ulaşmak için tıklayınız.

GO

Geçmiş Olsun Ferdi Kaza Sigortası kapsamında sunulan bu teminat ile sigortalının ameliyat olduktan sonra poliçesinde belirtilen "Ameliyat Destek Teminatı" tutarının ödenmesi sağlanır. (Türkiye sınırları içerisinde yapılan ameliyatlarda geçerlidir.) Bu teminat kaza durumları hariç 90 günlük muafiyet (bekleme) süresinden sonra başlamaktadır.

Product ID
turkey:GO
Coverage Title
GO
Coverage Description

Geçmiş Olsun Ferdi Kaza Sigortası kapsamında sunulan bu teminat ile sigortalının ameliyat olduktan sonra poliçesinde belirtilen "Ameliyat Destek Teminatı" tutarının ödenmesi sağlanır. (Türkiye sınırları içerisinde yapılan ameliyatlarda geçerlidir.) Bu teminat kaza durumları hariç 90 günlük muafiyet (bekleme) süresinden sonra başlamaktadır.

Kaza Sonucu Tedavi

Product ID
turkey:KAZATEDAVIGIDERLERI
Coverage Title
Kaza Sonucu Tedavi
Coverage Description
Kaza sonucu oluşan bir yaralanma durumunda poliçede belirtilen teminat limiti dahilinde doktor, hastane, ilaç ve cerrahi işlem gibi tedavi masrafları hastane sınırlaması olmadan karşılanır. Bu teminat paket bazında farklılık göstermektedir.

Hayat Olayları

Product ID
turkey:HAYATOLAYLARI
Coverage Title
Hayat Olayları
Coverage Description
Hayat Olayları Teminatı ile de evlilik, doğum, sizin veya çocuğunuzun 4 yıllık üniversite mezuniyeti ve görev nedeniyle taşınma durumlarında MetLife yılda bir kere 250 TL ödeyerek bu heyecanınıza finansal katkıda bulunur.

Ameliyat Destek Teminatı

Product ID
turkey:AMELIYATDESTEKTEMINATI
Coverage Title
Ameliyat Destek Teminatı
Coverage Description
Bu teminat kaza durumları hariç 90 günlük bekleme (muafiyet) süresinden sonra başlamaktadır. Ameliyat tarihi itibari ile poliçede geçerli olan teminat tutarı, yılda maksimum 1 (bir) sefer olacak şekilde sigortalıya ödenecektir. Aynı hastalık/rahatsızlık için poliçe yılına bakılmaksızın en fazla 1 (bir) kere ödeme yapılabilecektir. Poliçe sadece Türkiye sınırları içerisinde olunan ameliyatlar için geçerlidir.

Kaza Sonucu Kırık & Yanık

Product ID
turkey:KYT
Coverage Title
KYT
Coverage Description
Kaza sonucu yaralanmanın, kaza tarihinden itibaren 180 gün içerisinde özel kırık ya da yanıklardan herhangi birine yol açması halinde, bu teminata ilişkin tutar Poliçe Özel Şartlarında yer alan oranlarda ödenir.

Kanser

Product ID
turkey:TH13
Coverage Title
Kanser
Coverage Description
Kanser tanısı ve buna bağlı cerrahi müdahale ya da tıbbi tedavi alınması halinde poliçenizde belirtilen koşullar kapsamında teminat tutarınız size veya yakınlarınıza ödenir.

Koruma Çemberleri

Product ID
Coverage Title
Koruma Çemberleri
Coverage Description
Çember 1: Ana teminatları içeren seçenektir. Kaza Sonucu Kalıcı Tam ve Kısmi sakatlık ile Kaza Sonucu Vefat durumlarında kendinizi ve sevdiklerinizi en iyi şekilde güvence altına alabilirsiniz. Çember 2: Ana teminatları içeren Çember 1’i de seçmeniz durumunda geçerli olan, kaza sonucu iş göremezlik sonucunda gelir kaybınızı 2 yıla kadar yerine koyabilecek Kaza Sonucu Haftalık Sakatlık Geliri Teminatı sunar. Çember 3: Ana teminatları içeren Çember 1’i de seçmeniz durumunda geçerli olan, kaza durumunda (deprem sonucu kazalar dahil) hastanede ya da hastane dışında gerçekleşen tıbbi giderler için geniş kapsamlı koruma sağlayan Kaza Sonucu Tedavi Giderleri Teminatı sunar. Çember 4: Ana teminatları içeren Çember 1’i de seçmeniz durumunda geçerli olan, Kaza ve Hastalık Sonucu Yatılı Tedavi Süresince Haftalık Gelir Teminatı ile hastalık veya kaza sonucu hastanede kalmanız durumunda siz ve aileniz için haftalık gelir sağlar. Ayrıca cerrahi masrafları da kapsayacak bir teminatı seçeneklere dahil edebilirsiniz. Çember 5: Kaza sonucu sakatlığınız durumunda size veya kaza sonucu vefatınız durumunda ailenize ömür boyu aylık gelir (maksimum 20 yıla kadar) sunar. Ayrıca hastalık sonucu oluşan inme veya hastalık sonucu oluşan görme kaybı durumları için Hastalık Sonucu Kalıcı Tam Sakatlık teminatı ekleyebilirsiniz.

ACDIS

Product ID
turkey:ACDIS
Coverage Title
ACDIS
Coverage Description

1. Diş Hekimi Muayenesi, Vitalite Kontrolü, Teşhis ve Tedavi Planlaması, Ağız Hijyeni Eğitimi, Lokal Anestezi ile Ağrı Giderme (Enjeksiyon-İnfiltratif), Lokal Anestezi ile Ağrı Giderme (Rejyonal) teminatlarının kapsamları aşağıdaki gibidir:

- Ağrı şikâyeti ile Diş Hekimi’ne başvuran sigortalıların ilk muayene ve ağrı giderilmesi ile ilgili işlemler kapsam içindedir. 

- Ağrı gidermek için lokal anestezi uygulanması yılda 1 defa kapsam içindedir. 

- İlaç önerileri veya uygulamaları için gerekli olabilecek alerji testleri kapsam dışındadır.

2. Diş Röntgen Filmi (Periapikal, Bitewing) teminatının kapsamı aşağıdaki gibidir:

- Teşhis açısından gerekli olması durumunda, 2 adet Periapikal veya Bitewing radyografi çekimini kapsamaktadır.

3. Diş Taşı Temizliği (alt ve üst çene) teminatının kapsamı aşağıdaki gibidir:

- Yılda bir defa alt-üst çene olarak vuruk ve acil durumlara bağlı olmaksızın kapsam içindedir. 

 - Subgingival küretaj ve kök düzleştirmesi işlemleri kapsam dışındadır.

4. Amalgam Dolgu (Bir, iki ve üç yüzlü) ve Kimyasal Işıklı Komposit Dolgu (Bir, iki ve üç yüzlü) teminatlarının kapsamları aşağıdaki gibidir:

- Travma sonrası kırılan dişlerin onarılması kapsam içindedir.

- Bunun dışında yeni oluşan çürüklerden veya daha önceden yapılmış olan dolguların (dolgu travma sonrası düşmüş olsa dahi) altında oluşan sekonder çürüklerden dolayı dolgu yapılması kapsam dışındadır.

5. Diş Çekimi ve Komplikasyonlu Diş Çekimi teminatlarının kapsamları aşağıdaki gibidir:

- Travma sonrası oluşacak kırıklarda zarar gören dişlerin çekilmesi gerekebilir ve kapsam içindedir.

- Bunun dışında enfekte veya çürük sebebi ile ileri derece zarar görmüş dişler, protez yapılması veya ortodontik tedavi sebebi ile diş çekimleri (önceden gelen rahatsızlıklara bağlı tedaviler olduğundan) kapsam dışıdır. 

- Kemik retansiyonlu ve kemik retansiyonsuz 20 yaş dişi operasyonları kapsam dışındadır.

6. Kuafaj (Dolgu Hariç); Tek, İki ve Üç Köklü Kanal Ekstirpasyonu* teminatlarının kapsamları aşağıdaki gibidir:

- Diğer her türlü durumda kanal extirpasyonları kapsam dışıdır.

* Kanal extirpasyonlar (diş siniri çıkarılması) ve tramvaya maruz kalmış dişler için geçerlidir.

7. Hareketli Protezde Kroşe ve Diş İlavesi, Tamir (Akrilik Protezler, Kırık veya Çatlak), Düşmüş Kron ve Köprü Simantasyonu (Her Sabit Üye İçin) teminatlarının kapsamları aşağıdaki gibidir:

- Kazaya bağlı durumlarda gerekli protez tamirlerinde (7-1,7-2,7-3,7-4 maddeleri) önceden gelen protezlerde oluşan kırıkların tamiri, diş veya kroşe eklemeleri kapsam içerisindedir.

- Diş ekleme teminatı bir yıl içerisinde bir diş ile sınırlıdır.

- Bu teminat son 5 yıl içerisinde uygulanmış olan protezler için geçerli olup, daha eski protezler kapsam dışındadır.

8. Alveolit Cerrahi Tedavisi, Kanama Müdahalesi (Basit ve Dikişli), Apse Drenajı, Stomatit Tedavisi ve Periodontal Apse Tedavisi teminatlarının kapsamları aşağıdaki gibidir:

- Kaza ve yukarıda tanımı belirtildiği üzere acil durumlarda aşağıdaki tedaviler yılda bir defa ile sınırlı olmak üzere teminat dahilindedir.

Bu hizmetler asistans firması tarafından verilmektedir. Hizmet alınmadan önce asistans firmasının aranması gereklidir. Randevu ve onay olmadan yapılan masraflar kişiye/kişilere aittir.

Diş Sağlığı Paketi

Product ID
turkey:DIS
Coverage Title
Diş Sağlığı Paketi
Coverage Description
Bu paket, kaza sonucu oluşan ve/veya acil olarak müdahale edilmesi gereken diş rahatsızlıklarında, ağrıyı veya tıbbi tehlikeyi ortadan kaldırıp hastayı stabil hale getirinceye kadar gereken acil müdahale işlemlerini kapsar. Bu hizmetlerin dışında kalan her türlü diş tedavisi, ilgili olaya bağlı acil tedavinin devamında gerekecek tüm tedaviler ve kronik enfeksiyonlu dişler (önceden gelen rahatsızlık veya çürük nedeniyle) kapsam dışındadır. Ek olarak diş taşı temizliği, teşhis/planlama ve ağız hijyeni eğitimi hizmetleri, acil durumlardan bağımsız olarak, yılda birer kez sağlanmaktadır. Bu ürün, özel sağlık sigortası vb. ürün olmayıp sadece acil durumlara bağlı diş ile ilgili hizmetleri kapsar. Diş Sağlığı Paketi Özellikleri Muayene Teşhis ve Ağrı Giderme Diş Röntgen Filmi Diş Temizliği MetLife tarafından ücretsiz olarak sağlanan asistans hizmetlerinden yararlanmak için asistans firmasını 0216 528 10 00 numaralı telefondan arayabilir veya online randevu almak için tıklayabilirsiniz.

Kaza Sonucu Vefat

Product ID
turkey:KVEF
Coverage Title
Kaza Sonucu Vefat
Coverage Description

Sigortalının, sigorta süresi içerisinde gerçekleşen bir kaza sonucunda derhal veya kaza tarihinden itibaren en geç bir sene içinde vefatını ifade eder. Bu durumda hak sahiplerine poliçede belirlenen tutar ödenir.

Kaza Sonucu Kırık ve Yanık Teminatı

Product ID
turkey:KYT
Coverage Title
Kaza Sonucu Kırık ve Yanık Teminatı
Coverage Description

Kaza sonucu yaralanma, sigortalının kaza tarihinden itibaren 180 (yüzseksen) gün içerisinde, poliçe özel şartlarında yer alan tabloda gösterilen özel kırık ya da yanıklardan herhangi birine maruz kalmasına yol açarsa Şirket,ilgili Kırık ya da Yanık için, bu teminata ilişkin Sigorta Tutarını yine poliçe özel şartlarında yer alan oranlarda ödeyecektir. Herhangi bir poliçe yılı içerisinde sigortalıya ödenebilecek azami tutar, sigorta tutarının % 100’ünden fazla olmayacaktır. Yanık nedeniyle yapılan tazminat taleplerinde, etkilenen vücut yüzeyi yüzdesi, Dokuzlar Sistemi Kuralı kullanılarak belirlenecektir. Sadece 3. Derece yanıklar sigorta kapsamındadır. İlk kez Osteoporoz ya da başka bir kemik hastalığı tanısının konulduğu bir kırıkla ilgili bir tazminat talebinde bulunulması durumunda, Şirket daha sonra sigortalı için hiçbir kırıkla ilgili başka herhangi bir tazminat talebini kabul etmeyecektir.

İşsizlik / Gündelik Hastane

Product ID
turkey:ISZK
Coverage Title
İşsizlik / Gündelik Hastane
Coverage Description

SGK veya Özel Emekli Sandığı kapsamında sigortalı olarak bir istihdam ilişkisi içerisinde bordrolu çalışanların, istemdışı işsiz kalması durumunda sigortalıya ödenen teminattır. Bu teminattan faydalanmak için aşağıdaki koşullar sağlanmalıdır:

-  Türkiye İş Kurumu’na bağlı çalışmak

-  Aynı işverenle geriye dönük en az 180 gün aralıksız çalışmış olmak

-  İşsizliğin poliçe başlangıç tarihini müteakip en az 90 gün sonrasında gerçekleşmiş olması 

-  İşsizlik tarihinden sonra ilk 30 gün bekleme süresi içerisinde işe girmemiş olmak

Tazminat ödemesi işsizlik tarihinden itibaren iki ay sonra başlar. İşsiz kalındığı sürece azami dört ay boyunca tazminat olarak ödenir. Bu tazminat ödemesi sigorta süresi boyunca iki istemdışı işsizlik durumu için azami 8 aylık taksit ödemesi içerecek şekilde yapılabilir. Olası iki işsizlik durumunda ilk işsizlik için ödenen en son taksit ile ikinci işsizlik tarihi arasında en az 180 gün geçmiş olması gerekmektedir. Aylık Tazminat Tutarı paketi doğrultusunda, SGK’ya beyan edilen aylık brüt maaşının %50’sini aşmamak kaydı ile ödeme yapılmaktadır.

Deprem Teminatı

Product ID
turkey:DEPRE
Coverage Title
Deprem Teminatı
Coverage Description

Sigortalının, sigorta süresi içerisinde gerçekleşen deprem sonucunda derhal vefatını ifade eder.

Haftalık Kaza Sakatlık Geliri

Product ID
turkey:HKMGT
Coverage Title
Haftalık Kaza Sakatlık Geliri
Coverage Description

Sigortalının, sigorta süresi içerisinde gerçekleşen bir kaza sonucunda derhal veya kaza tarihinden itibaren en geç  90 (doksan) gün içinde geçici sakatlık oluşması durumunda bu teminattan yararlanır. Geçici sakatlık devam ettiği sürece azami 104 (yüz dört) hafta süreyle ödenir. Sigortalının sakatlık öncesinde 70 (yetmiş) yaşını doldurması halinde ödeme süresi azami 200 (iki yüz) gün ile sınırlıdır. Ödemeye konu olan tutar gün esaslı hesaplanmaktadır. Bu teminattan sadece Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında çalışanlar yararlanır. 18 (onsekiz) yaşından küçükler bu teminattan yararlanamaz.

Ameliyat Destek Teminatı

Product ID
turkey:GO
Coverage Title
Ameliyat Destek Teminatı
Coverage Description

Geçmiş Olsun Ferdi Kaza Sigortası kapsamında sunulan bu teminat ile sigortalının ameliyat olduktan sonra poliçesinde belirtilen "Ameliyat Destek Teminatı" tutarının ödenmesi sağlanır. (Türkiye sınırları içerisinde yapılan ameliyatlarda geçerlidir.) Bu teminat kaza durumları hariç 90 günlük muafiyet (bekleme) süresinden sonra başlamaktadır.

İşsizlik / Geçici İş Göremezlik

Product ID
turkey:ISZ
Coverage Title
İşsizlik / Geçici İş Göremezlik
Coverage Description

a) İstemdışı İşsizlik: 

SGK veya Özel Emekli Sandığı kapsamında sigortalı olarak bir istihdam ilişkisi içerisinde bordrolu çalışanların, istemdışı işsiz kalması durumunda sigortalıya ödenen teminattır. Bu teminattan faydalanmak için aşağıdaki koşullar sağlanmalıdır:

- Türkiye İş Kurumu’na bağlı çalışmak,

- Aynı işverenle geriye dönük en az 180 gün aralıksız çalışmış olmak,

- İşsizliğin poliçe başlangıç tarihini müteakip en az 30 gün sonrasında gerçekleşmiş olması, 

- İşsizlik tarihinden sonra ilk 30 gün bekleme süresi içerisinde işe girmemiş olmak.

Tazminat ödemesi işsizlik tarihinden itibaren iki ay sonra başlar. İşsiz kalındığı sürece azami yedi ay boyunca tazminat olarak ödenir. Olası iki işsizlik durumunda ilk işsizlik için ödenen en son taksit ile ikinci işsizlik tarihi arasında en az 180 gün geçmiş olması gerekmektedir.

b) Kaza veya Hastalık Sonucu Geçici İş Göremezlik:

Serbest meslek sahibi çalışanların veya devlet memurlarının kaza veya hastalık sonucunda geçici bir süre çalışamaması durumunda sigortalıya ödenen teminattır. Bu teminattan faydalanmak için aşağıdaki koşullar sağlanmalıdır:

- Bu riskin poliçe başlangıç tarihini müteakip en az 30 gün sonrasında gerçekleşmiş olması, 

- Risk gerçekleştikten sonra ilk 30 gün olan bekleme süresi sonrasında iş göremezliğin devam ediyor olması.

Tazminat ödemesi bekleme süresinden sonra başlar. İş göremezlik hali aralıksız devam ettiği sürece azami yedi ay boyunca tazminat olarak ödenir. Bu tazminat ödemesi sigorta süresi boyunca iki iş göremezlik durumu için azami 7 aylık taksit ödemesi içerecek şekilde yapılabilir. Olası iki iş göremezlik durumunda ilk iş göremezlik için ödenen en son taksit ile ikinci iş göremezlik tarihi arasında en az 180 gün geçmiş olması gerekmektedir.

Kritik Hastalıklar

Product ID
turkey:TH13
Coverage Title
Kritik Hastalıklar
Coverage Description

Kritik Hastalıklar Teminatı (Kanser): 

Sigortalının kansere ilişkin tıbbi tanısının yapılması veya bu hastalık kapsamında cerrahi müdahale yapılması veya tıbbi tedavi alınması gerekmektedir. Bu durumda, poliçe özel şartlarında belirtilen koşulların yerine gelmesi ve tanı veya cerrahi /tıbbi müdahaleyi takip eden 28 gün hayatta kalma şartı ile, sigorta bedeli sigortalıya, hayatta değil ise lehtara ödenir. Kritik hastalıklar teminatı, 90 günlük bekleme (muafiyet) süresinden sonra başlamaktadır.

 Kanser: Habis hücrelerinin kontrolsüz şekilde büyüyüp yayılması ve aynı zamanda normal dokuyu invazyonu ve imhası şeklinde tanımlanabilecek habis tümör. Bu teşhis habisliğin varlığına dair histolojik kanıtlarla da desteklenmeli ve bir onkoloji uzmanı tarafından onaylanmalıdır. Kanserin tedavisi için cerrahi, radyoterapi veya kemoterapi gerekmelidir. 

 Aşağıdaki kanserler hariçtir: 

 Histolojik olarak habis olmayan, pre habis, sınırda habis, düşük habislik potansiyeline sahip veya invazif olmayan, şunlar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan tüm tümörler: Memede Karsinoma-İn Situ, Servikal Displazi CIN-1, CIN-2 ve CIN-3; AJCC Yedinci TNM Sınıflandırmasında karsinoma in-situ (Tis) veya Ta olarak tanımlanan her türlü lezyon; 

­ Kalınlığı 1,0 mm'ye eşit veya daha az olan ve AJCC Yedinci TNM Sınıflandırmasında T1aN0M0 olarak tanımlanan her türlü melanom; 

­ Histolojik olarak Gleason skoru 6'dan fazla olarak sınıflandırılmış veya AJCC Yedinci TNM Sınıflandırmasında en az T2N0M0 sınıfına ilerlemiş olması halleri hariç olmak üzere her türlü prostat kanseri; 

­ Çapı 1 cm'den küçük ve histolojik olarak AJCC Yedinci TNM Sınıflandırmasında T1N0M0 olarak tanımlanan her türlü papiller tiroit kanseri; 

­ Histolojik olarak AJCC Yedinci TNM Sınıflandırmasında TaN0M0 veya daha düşük sınıflandırılan invazif olmayan papiller mesane kanseri; 

­ RAI Kademe 3'ün altında Kronik Lenfositik Lösemi; 

­ HIV enfeksiyonu durumunda tüm tümörler.

Kaza Tedavi Giderleri

Product ID
turkey:KTED
Coverage Title
Kaza Tedavi Giderleri
Coverage Description

Sigortalının, bir kaza sonucu oluşan yaralanma nedeniyle veya kaza tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde ortaya çıkıp tedaviye başlanması zorunlu olan tedavi giderlerini içeren teminatı ifade eder. Bu teminat kapsamında kaza tarihinden itibaren bir yıl içinde kaza ile ilgili yapılan bütün makul ve gerekli tüm tıbbi giderler varsa yıllık teminat tutarını aşmayacak şekilde ödenir.

Hayat Olayları Teminatı

Product ID
turkey:PZTF
Coverage Title
Hayat Olayları Teminatı
Coverage Description

Poliçe kapsamında yer alan Evlilik, Taşınma, Doğum veya Mezuniyet durumlarında Sigortalı’ya tek bir seferde ödenen teminattır. Hayat olayları teminatı aşağıda tanımlanmış olayları kapsamaktadır ve poliçe yılı bazında tek sefer olmak üzere 250 TL tazminat ödemesi yapılmaktadır. Poliçe yenilemelerinde muafiyet süresi uygulanmamaktadır. Teminatın kapsam dışında olduğu istisnai durumlar 3.1 başlığında belirtilmiştir.

• Evlilik: Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte bulunan Medeni Kanun ve diğer ilgili mevzuata göre resmi görevlilerin huzurunda yapılan resmi evlilikleri ifade etmektedir. Evlilik teminatına hak kazanabilmek için, poliçe başlangıç tarihinden resmi evlilik tarihine dek geçmesi gereken Muafiyet Süresi 180 gündür.

• Doğum: Türkiye Cumhuriyeti Devleti Nüfus İdaresi kayıtlarına göre kanıtlanabilen doğumu ifade etmektedir. Doğum teminatından yararlanabilmek için, Sigortalı ya da Sigortalının resmi nikahlı eşinin sigortaya katılımı sırasında hamile olmaması gerekmektedir. Doğum teminatına hak kazanabilmek için, poliçe başlangıç tarihinden doğum tarihine dek geçmesi gereken Muafiyet Süresi 300 gündür. 

• Taşınma: Kamu veya özel sermayeli kuruluşlar bünyesinde bir hizmet akdine bağlı olarak çalışan Sigortalı’nın çalıştığı görevinden resmi tayin sebebiyle, işvereninde bir değişiklik olmaksızın, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde farklı bir şehre taşınmasını ifade etmektedir. Taşınma teminatına hak kazanabilmek için, poliçe başlangıç tarihinden taşınma tarihine dek geçmesi gereken Muafiyet Süresi 180 gündür.

• Mezuniyet: Sigortalı’nın veya Sigortalı’nın kendi nüfusunda bulunan bir çocuğunun Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte bulunan Yükseköğretim Kanunu kapsamındaki kurumlardan mezun olmasını ifade etmektedir (en az 4 senelik üniversiteden mezun olma şartı aranmaktadır). Mezuniyet teminatından sigortalının kendisi ya da sigortalının çocuklarından biri yararlanabilmektedir. Mezuniyet teminatına hak kazanabilmek için, poliçe başlangıç tarihinden mezuniyet tarihine dek geçmesi gereken Muafiyet Süresi 180 gündür.

Hayat Olayları Teminatı İstisnaları:

Evlilik: Aşağıdaki hallerden kaynaklanan Evlilik Teminatı talepleri sigorta teminatı dışındadır:

• Muafiyet süresi içerisinde gerçekleşmiş olan evlilik durumu

• Resmi bir evlilik olduğunun kanıtlanamadığı durumlar

• Poliçe süresi içerisinde hayat olayları nedeniyle teminat ödemesi alınmış olması

Doğum: Aşağıdaki hallerden kaynaklanan Doğum Teminatı talepleri sigorta teminatı dışındadır:

• Muafiyet süresi içerisinde gerçekleşmiş olan doğum durumu

• Sigortalının doğan bebeğin ebeveyni olduğunun kanıtlanamadığı ve/veya çocuğun Sigortalı’nın nüfusunda olmadığı durumlar

• Poliçe süresi içerisinde hayat olayları nedeniyle teminat ödemesi alınmış olması

Taşınma: Aşağıdaki hallerden kaynaklanan Taşınma Teminatı talepleri sigorta teminatı dışındadır:

• Muafiyet süresi içerisinde gerçekleşmiş olan taşınma durumu

• Poliçe başlangıç tarihinden önce gerçekleşen taşınma masraflarının talep edilmesi durumu

• Nakliye işlemlerinin kanıtlanamadığı durumlar

• Sigortalının tayini nedeniyle taşınıldığının kanıtlanamadığı durumlar

• Poliçe süresi içerisinde hayat olayları nedeniyle teminat ödemesi alınmış olması

Mezuniyet: Aşağıdaki hallerden kaynaklanan Mezuniyet Teminatı talepleri, sigorta teminatı dışındadır:

• Muafiyet süresi içerisinde gerçekleşmiş olan mezuniyet durumu

• Mezun olan çocuğun ebeveyninin Sigortalı olduğunun kanıtlanamadığı ve/veya çocuğun Sigortalı’nın nüfusunda olmadığı durumlar

• Poliçe başlangıç tarihinden önce mezun olunma durumu

• Mezun olunduğunun kanıtlanamadığı durumlar

• Mezun olunan okulun teminat kapsamında tanımlanan ve yürürlükteki yasalar uyarınca 4 yıllık okul tanımında bulunmaması durumu

•  Poliçe süresi içerisinde hayat olayları nedeniyle teminat ödemesi alınmış olması

Kaza Sonucu Sakatlık

Product ID
turkey:KMALC
Coverage Title
Kaza Sonucu Sakatlık
Coverage Description

Sigortalının bir kaza sonucunda derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene içerisinde oluşan kalıcı sakatlığını ifade eder. Kalıcı sakatlık teminatı ferdi kaza sigortası genel şartlarında yer alan tazminat yüzdelerine göre sigortalıya ödenir. 

Kaza Sonucu Kalıcı Sakatlık

Product ID
turkey:KMAL
Coverage Title
Kaza Sonucu Kalıcı Sakatlık
Coverage Description

Sigorta süresi içinde gerçekleşen bir kaza sonucu sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene içinde kalıcı olarak sakat kalmasını ifade eder. Kalıcı sakatlık teminatı ferdi kaza sigortası genel şartlarında yer alan kalıcı sakatlık oranına göre sigortalıya ödenir.

Haftalık Hastane Yatılı Tedavi

Product ID
turkey:HAFHA
Coverage Title
Haftalık Hastane Yatılı Tedavi
Coverage Description

Sigortalının, bir kaza sonucu oluşan yaralanma veya hastalık nedeniyle, sigortalı kesintisiz olarak bir doktorun gözetimi ve denetimi altında bir hastanede yatarak tedavi gördüğü takdirde en fazla elli iki (52) hafta süreyle, hastanede kalınan her hafta için teminat tutarı ödenir. Ödemeye konu olan tutar gün esaslı hesaplanmaktadır. Doğuştan gelen hastalıklar, AIDS ve komplikasyonları, sigorta öncesinde başlayan hastalıklar, check-up, estetik/kozmetik ameliyatlar, doğum ve komplikasyonları, akli/sinirsel hastalıklar bu teminat kapsamı dışındadır.

Prim Muafiyeti

Product ID
turkey:PM
Coverage Title
Prim Muafiyeti
Coverage Description

Sigortalı ebeveynin bir kaza sonucu vefat veya kaza sonucu tam kalıcı sakatlık riskine maruz kaldığı andan itibaren, mevcut poliçe ve yenilenen poliçeler için primleri, poliçe özel şartlarına bağlı olarak sigortacı ödeyecektir. Bu teminatın devreye girmesi ile poliçede herhangi bir teminat, plan ya da ödeme değişikliği yapılmayacaktır.

Bu teminat sigortalı çocuğa ait kaza sonucu kalıcı sakatlık, kaza tedavi giderleri ve asistans hizmeti- Yaşam Destek Planı teminatları devamlılığı için geçerlidir.

Hastalık Sonucu Tam Sakatlık

Product ID
turkey:HMAL
Coverage Title
Hastalık Sonucu Tam Sakatlık
Coverage Description

Bu teminat, hastalık tarihinden itibaren yüz seksen (180) gün süresince kesintisiz olarak sigortalının herhangi bir iş veya meslekle iştigal etmesine, ücret veya kâr karşılığı herhangi bir iş yapmasına engel olan ve 180 günlük sürenin sonunda tıbben iyileşme ihtimali bulunmayan kalıcı bir sakatlık anlamına gelir.

Sigortalının, herhangi bir hastalık nedeniyle kalıcı tam sakat kalması halinde poliçede belirtilen tutar, devlet ya da üniversite hastanesinden alınacak engelli sağlık raporunda engel oranının %60 ve üzerinde olması şartıyla ödenir. Doğuştan gelen hastalıklar, AIDS ve komplikasyonları, sigorta öncesinde başlayan hastalıklar, check-up, estetik/kozmetik ameliyatlar, doğum ve komplikasyonları, akli/sinirsel hastalıklar bu teminat kapsamı dışındadır.

Vefat Teminatı

Product ID
VEF:
Coverage Title
Vefat Teminatı
Coverage Description

Sigortalının sigorta süresi içerisinde yaşamını kaybetmesi halinde lehtara (sigortadan yararlanan kimseye) ödenen teminattır.

Vefat teminatı açısından; yolcu sıfatı dışında yapılan hava yolculuklarında, intihar sebebiyle, savaş esnasında veya AIDS, nükleer, biyolojik veya kimyasal maddelere maruz kalma sebebi ile vefat durumları bu teminat kapsamında değildir. (Tüm detaylar için metlife.com.tr internet sitemizde yer alan hayat sigortası genel şartlarını inceleyebilirsiniz.)