facebook-pixel
Gezinmeyi Atla

Hesap Bildirim Cetveli

Hesap Bildirim Cetveli – Açıklamalar

Aktarım Tarihi: Aktarım tutarının şirket hesaplarına intikal etmesiyle yürürlüğe girdiği tarihi belirtir.

Emeklilik Tarihi: MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş.’de (“MetLife”) bulunan sözleşmeleriniz üzerinden hesaplanmış emekliliğe hak kazanma tarihidir.

Aktarım Tutarı: Katılımcının dahil olduğu emeklilik planına göre bireysel emeklilik hesabından yapılacak kesintiler düşüldükten sonra kalan, şirketimize aktarılan esas tutardır.

Yönetim Gideri Kesintisi: Bireysel emeklilik faaliyetlerinin gerektirdiği giderlerin karşılanması için emeklilik sözleşmesinde belirtilmek kaydıyla katkı payı üzerinden yapılan miktarı katkı payının emeklilik planında belirtilmiş olan tutarı aşmayacak şekilde belirlenmiş kesinti tutarıdır. Otomatik Katılım ile sisteme dahil olan katılımcılara bu kesinti uygulanmaz.

Ödemeye Ara Verme Kesintisi: Vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini takiben üç ay içinde, ilgili hesaba herhangi bir ödeme yapılmaması durumunda, ara verme süresi boyunca katılımcının birikiminden, ara verilen her tam ay için emeklilik planında belirtilen tutarı aşmayacak şekilde ek yönetim gideri kesintisi yapılabilir. Bir yıldan fazla ödemeye ara verme durumunda, emeklilik planında belirtilmek kaydıyla bireysel emeklilik hesabına ilişkin olarak Emeklilik Gözetim Merkezi’ne şirket tarafından ödenen sabit giderler, katılımcının birikiminden düşülür. Otomatik katılım ile sisteme dâhil olan katılımcılara bu kesintiler uygulanmaz.

Yatırıma Yönlendirilen Tutar: Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren ödenen katkı payı, ek katkı payı ve başlangıç kapitalinin, yönetim gider kesintisi uygulandıktan sonra sözleşme birleştirme veya aktarım nedeniyle gelen tutarlar da dahil yatırıma yönlendirilen tutarların toplamıdır.

Henüz Yatırıma Yönlendirilmemiş Tutar: Kredi kartı tahsilatlarında blokaj süresi uygulanmaktadır. Blokaj süresi dolana kadar, bu süre içinde yapılan ödemeler yatırıma yönlendirilmeyip bloke edilir. Bankalara ait blokaj sürelerine ilişkin bilgiye internet sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

Devlet Katkısı Tutarı: İşveren katkılı bireysel emeklilik sözleşmeleri hariç, katılımcı / yasal temsilci tarafından ödenen katkı paylarının %30 oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutarıdır.

Devlet Katkısı Hak Ediş Süresi: Devlet katkı fonlarında bulunan birikimin tamamına hak kazanmak için emekliliğe hak kazanmak gerekir. Katılımcı, bireysel emeklilik sistemine giriş tarihinden itibaren en az 10 yıl sistemde bulunmak koşuluyla 56 yaşını tamamladıktan sonra emekliliğe hak kazanabilir. Bireysel ve gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmelerinde devlet katkısı için kademeli hakediş uygulanacaktır. Buna göre 1 Ocak 2013 tarihinden sonra en az 3 yıl sistemde kalanlar devlet katkısı ve varsa getirilerin %15’ine, en az 6 yıl sistemde kalanlar %35’ine, en az 10 yıl sistemde kalanlar %60’ına, emeklilik hakkı kazananlarla vefat veya sakatlık nedeniyle sistemden ayrılanlar ise tamamına hak kazanacaktır.

Dönemsel Fon Getirileri: Değişik yatırım enstrümanlarına yönelik getiri beklentileriniz ve risk değerlendirmenizin değişmesi durumunda fon dağılımınızı kendinize en uygun şekilde yeniden belirleyebilirsiniz. Sahip olduğunuz plan çerçevesinde seçebileceğiniz tüm fonlarla ilgili dönemsel getiri oranlarına ait detaylı bilgilere metlife.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz. Bir yıl içerisinde fon dağılımınızı en fazla 12 kez değiştirme hakkınız bulunmaktadır.

 

Hesap Bildirim Cetveli – Açıklamalar

BES Mevzuatındaki Yeni Düzenlemeler

Bireysel ve Gruba Bağlı Emeklilik Sözleşmeleri için geçerlidir.

25 Mayıs 2015 tarihinde yayınlanan 01.01.2016 tarihinden itibaren geçerli olan Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile bireysel emeklilik planları kapsamında yapılabilecek olan kesintiler ilişkin yeni bir düzenlemeye gidilmiştir.

Bu yeni uygulama ile sözleşmeniz yürürlükte kaldığı süre boyunca;

- Sözleşmenin sadece ilk 5 yılında ve aylık brüt asgari ücretin %8,5’ini aşmayacak şekilde giriş aidatı ve yönetim gideri kesintisi yapılabilecek,

- Sözleşmenin 6. Yılından itibaren sözleşme kapsamında yapılan tüm kesintilerin (giriş aidatı, yönetim gideri kesintisi ve fon toplam gider kesintisi toplamı) varsa devlet katkı hesabındaki birikimin belli bir oranını aşması durumunda aşan kısım iade edilecek,

- Sözleşmenin 6. Yılından itibaren detayları yukarıda belirtildiği şekliyle fon toplam gider kesintisi %25’e varan oranlarda sözleşmenize iade edilecektir.

Sözleşmenin ilk 5 yılı için yapılabilecek kesintilere ilişkin üst sınırlar;

Bireysel emeklilik planları kapsamında yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı kesintilerinin toplam tutarı sözleşmenin ilk 5 yılında, her yıl için ilgili yılın ilk altı ayında geçerli olan ve 16 yaşından büyükleri için geçerli olan aylık brüt asgari ücretin %8,5’ine karşılık gelen tutarı aşmayacaktır.

Emeklilik hakkının kullanılması veya vefat, sakatlık ya da şirketin tasfiyesi gibi zorunlu nedenlerle ayrılma durumları haricinde, 5 yıllık sözleşme süresi dolmadan MetLife ile imzalamış olduğunuz bireysel emeklilik sözleşmenizi sonlandırmanız durumunda, bu aylık brüt asgari ücretin %8,5’ine karşılık gelen maktu tutarın ilgili sözleşmenin beşinci yılı sonuna kadar olan süreye karşılık gelen ve ayrılma tarihine kadar MetLife tarafından tahsil edilmemiş olan kısmı, şirketçe katılımcının bireysel emeklilik hesabındaki birikiminden ertelenmiş giriş aidatı şeklinde indirilebilir. Bu hesaplama yapılırken, çıkış işleminin yapıldığı takvim yılının ilk altı ayında 16 yaşından büyükler için uygulanacak aylık brüt asgari ücret tutarı dikkate alınır.

Her durumda sözleşmenin 6. yılından itibaren giriş aidatı ve yönetim gideri kesintisi adı altında hiçbir kesinti yapılmayacaktır. 01.01.2016 öncesi aktarım yolu ile düzenlenmiş olan sözleşmeler için sözleşme yılı hesabında, sözleşmenin MetLife’a aktarım tarihi sözleşme yürürlük tarihi olarak dikkate alınacaktır.

Sözleşmenin 6. Yılından İtibaren Yapılacak Toplam Kesinti Tutarı Kontrolü

Her bir sözleşme bazında, sözleşmenin sonlanma anında, ilgili sözleşmenin yürürlük tarihinden, sözleşme sonlanma tarihine kadar şirketçe yapılacak kesintilerin toplam tutarı, sonlanma tarihinde sözleşme kapsamında varsa devlet katkısı hesabında bulunan tutar üzerinden aşağıdaki tabloda yer alan oranlar kullanılarak hesaplanacak tutarı geçemez. Kesintilerin, hesaplanan tutarı aşması durumunda aşan tutar sözleşme sonlanma anında katılımcıya iade edilir.

Bu kontrolde, 01.01.2016 tarihi itibarıyla mevcut bulunan birikimler ve bunların getirileri üzerinden kontrol tarihine kadar yapılan kesintiler dikkate alınmaz.

 

Hesap Bildirim Cetveli – Açıklamalar

Sözleşme Yılı

Kontrolde Kullanılacak Oran

6

%60

7

%70

8

%80

9

%90

10 ve üzeri

%100

Sözleşmenin sonlanma tarihi itibarıyla toplam birikim tutarı yıllık brüt asgari ücretin on katını aşan sözleşmeler ile düzensiz ödeme statüsünde bulunan sözleşmeler için bu kontrol uygulanmaz. Bu kontrolde, ilgili takvim yılının ilk altı ayında 16 yaşından büyükler için uygulanacak aylık bürüt asgari ücret tutarı esas alınır.

01.01.2016 ve sonrası olan katkı payı ödemelerine ilişkin olarak vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini takip eden üç ay içinde ödemesinin yapılmaması durumunda, ilgili sözleşme düzensiz ödeme statüsünde kabul edilir.

Azami kesinti tutarlarının hesaplanmasında sözleşmenin şirkette bulunduğu yıl esas alınır.

Sözleşmenin 6. Yılından İtibaren Yapılacak Fon Toplam Gider Kesintisi İadeleri

Emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilen sözleşme kapsamındaki birikimlerden ilgili sözleşme yılında elden edilen fon toplam gider kesintisi, varsa performans kesintisi ve fona ilişkin zorunlu giderler iade işlemi dışında tutulmak koşulu ile aşağıda detayları belirtilen sözleşme yılları için ve ilgili oranlarda iade edilir.

İade, şirket tarafından her sözleşme yılı sonunu veya sözleşmenin sonlandırılma tarihini takip eden beş iş günü içinde sözleşme yürürlükte değil ise katılımcıya / yasal temsilciye veya yürürlükte ise katılımcının bireysel emeklilik hesabına yapılır.

İade için uygulanacak oranlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Sözleşme Yılı

İade Oranı

Sözleşme Yılı*

İdare Oranı

6

%2,5

11

%15,0

7

%5,0

12

%17,5

8

%7,5

13

%20,0

9

%10,0

14

%22,5

10

%12,5

15 ve üzeri

%25,0

* İade oranı belirlenirken, 01.01.2013 tarihinden itibaren sözleşmede geçirilen tüm süreler dikkate alınır.

Kesintinin hesaplama tarihi itibarıyla mevcut bulunan birikimin %1,1’inin altında kalan kısmı için iade uygulanmaz.

 

Diğer Hususlar

  • Hesap Bildirim Cetveli’nde belirtilen tutarda hesap birleştirme / aktarım / ayrılma işlemi tamamlanıncaya kadar geçecek sürede fon birim fiyatındaki farklılıklar nedeniyle değişiklik oluşabilir.
  • Fon dağılım değişiklik hakkınızı kullanırken BEFAS’ta işlem gören diğer emeklilik şirketlerinin kurucusu olduğu fonları kısmen veya tamamen seçtiğiniz takdirde, sözleşmenizin 6. yılından sonra Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik’in 22/A maddesinde yer alan kontrol işlemi uygulanmayacak, yine yönetmeliğin aynı maddesinin üçüncü fıkrası kapsamındaki iade işleminde ise BEFAS üzerinden alınan diğer şirketlere ait fonlar üzerinden yapılan kesintiler iadeye esas matraha dâhil edilmeyecektir.
  • BEFAS üzerinden sunulan fonlara dair detaylı bilgileri BEFAS Bilgilendirme Platformu aracılığıyla öğrenebilirsiniz. BEFAS üzerinden sunulan fonlara dair bilgilendirme BEFAS Bilgilendirme Platformu üzerinden sağlanacaktır.
  • 01.07.2022 tarihine kadar olan dönemde alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, kısmen veya tamamen BEFAS fonu tercih edilmesi durumunda ilk günde katılımcı adına nemalandırılmaz.
  •  Fon karması değişikliği işlemlerinde alım emirleri, satış emirlerinin gerçekleşmesi ve tutarın belli olması sonrasında Takasbank BEFAS Platformu’na iletilerek BEFAS Platformu’nda ilgili fonlar için fon kurucuları tarafından tanımlanmış alım valör parametrelerine göre gerçekleştirilir.