facebook-pixel
Gezinmeyi Atla

Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş. (“Şirket”), müşterilerinin güvenliğini göz önünde bulundurarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili olarak düzenlenen 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" (“KVKK”) hakkında detaylı bilgileri aşağıda bilgilerinize sunarız.

Veri sorumlusu olarak amacımız; müşterilerimizin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklar konularında müşterilerimizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir. Verilerin işlenmesinden kasıt, KVKK’da verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu, Suç Gelirleri ile Mücadele ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Kanunu ve diğer ilgili mevzuat ve sözleşme kapsamında, Şirketimiz tarafından sunulan her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak üzere; işlem sahibi olarak müşteri bilgilerinin tespiti için kimlik, iletişim, ödeme aracı, kanuni varis veya lehdar, sağlık ve diğer gerekli bilgileri işlemek; elektronik veya fiziki ortamda işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek ve yasal merciler tarafından öngörülen raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak ve akdedilen sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Sigortacılık ve  Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere; ana hissedarımız, yurtiçi ve yurtdışı da dahil olmak üzere Şirket ve/veya Grup Şirketleri ile Şirketimiz ve Grup Şirketlerimize karşı gizlilik mükellefiyeti olan ve Şirket faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız tüm firma, danışman, broker, reasürör, hizmet sağlayıcı ve acenteler gibi tüm resmi ve özel üçüncü partilerdir.

Kişisel verilerin toplama yöntemi; Genel Müdürlük, anlaşmalı firma, danışman, broker, reasürör, hizmet sağlayıcı ve acente iş ortaklarımız, Şirket personeli, internet şubesi, mobil uygulamalar ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla müşterilerimizin kişisel verileri sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK’nın 11. maddesi gereğince 07.10.2016 tarihi itibarıyla müşterilerimizin aşağıdaki haklara sahip olduğunu hatırlatmak isteriz. Kişisel verilerin;

1.    İşlenip işlenmediğini öğrenme,

2.    İşlenmişse bilgi talep etme,

3.    İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4.    Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı kişi/kurumları bilme,

5.    Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

6.    KVKK’nın öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

7.    Aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan 5. ve 6. maddeler  uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

8.    Yalnız otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

9.    KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Mevzuat gereğince şirketimizin müşterileriyle gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kayıt ve belgeleri, 10 yıl süreyle saklamasına dair yasal zorunluluk sözkonusudur. Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etmeniz halinde, sözkonusu 10 yıllık sürenin sonunda bu talebiniz yerine getirilecektir.

KVKK uygulamalarımıza ilişkin herhangi bir sorunuzun bulunması veya KVKK’nın 11. maddesi gereğince sunulan haklarınız hakkında bilgi almak istemeniz durumunda bize aşağıdaki kanallardan ulaşabilirsiniz:

info@metlife.com.tr

Müşteri Hizmetleri: 0850 222 0 638