facebook-pixel
Gezinmeyi Atla

BES Sözlük

Bireysel Emeklilik Sistemi hakkında bilmek istediğiniz her şey BES Sözlük’te.
Bireysel Emeklilik terimlerinin anlamlarını BES Sözlük’ten öğrenin.
Aktüerya

Hayat sigortalarının ilk uygulamaları ile birlikte 1792 yılında İngiltere'de ortaya çıkmış olan, çok güçlü bir matematiksel ve istatistiksel altyapı gerektiren, sigorta, uzun vadeli yatırımlar ve emeklilik ile ilgili fiyatlandırma ve risk analizine yönelik hesaplama ve tahmin yöntemlerinin bütününü içeren bilim dalı.


Acente

Sigorta şirketine tabi bir sıfatı olmaksızın, belli bir bölge içinde, sigorta şirketlerinin nam ve hesabına sigorta sözleşmelerine aracılık eden veya bunları sigorta şirketleri adına yapmayı meslek edinen, sözleşmenin akdinden önce hazırlık çalışmalarını yürüten ve sözleşmenin uygulanması ile tazminatın ödenmesine yardımcı olan gerçek veya tüzel kişiler.


Aktarım Bilgi Formu

Emeklilik şirketi tarafından, aktarım amacıyla kendisinden hesap özeti talep eden katılımcıya veya sponsor kuruluşa gönderilen, mevcut planın kesintileri, avantajları vb. bilgileri içeren form.


Aktarım Talep Formu

Katılımcı ve sponsor kuruluş tarafından imzalan veya aktarım yapacak şirkete gönderilen, sözleşme kapsamındaki birikimlerin başka bir şirkete aktarımı talebini içeren form.


Ara Verme

Emeklilik sözleşmesine göre vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini takip eden üç ay içinde, ilgili hesaba herhangi bir ödeme yapılmaması durumunda, ilgili sözleşmede ödemeye ara verildiği kabul edilir.


Başlangıç Katkı Payı

Katılımcının yada sponsor kuruluşun, sözleşmenin yürürlüğe girmesi aşamasında yaptığı, emeklilik sözleşmesinde belirtilen düzenli katkı payı tutarının üzerindeki ödemeler. 


Bireysel Emeklilik Sistemi

Kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak, bireylerin emekliliğe yönelik tasarruflarının yatırıma yönlendirilmesi ile emeklilik döneminde ek bir gelir sağlanarak refah düzeylerinin yükseltilmesi, ekonomiye uzun vadeli kaynak yaratarak istihdamın arttırılması ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulunulmasını teminen, gönüllü katılıma dayalı ve belirlenmiş katkı esasına göre oluşturulan emeklilik sistemi.


Bireysel Emeklilik Aracısı

Emeklilik şirketleri tarafından katılımcılara yada sponsor kuruluşa sunulan emeklilik sözleşmelerine aracılık eden veya bunları emeklilik şirketi adına yapan gerçek kişi.


Bireysel Emeklilik Hesabı

Emeklilik sözleşmesi çerçevesinde katılımcı ad ve hesabına ödenen katkılar ve bu katkılara ilişkin her türlü getirinin katılımcı bazında izlendiği hesap.


Devlet Katkısı

Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25’i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutar.  


Devlet Katkı Hesabı

Devlet katkısı ve getirilerinin izlendiği, katılımcının bireysel emeklilik hesabı kapsamındaki alt hesap.


Devlet Katkısı Limiti

Bir katılımcı için ilgili takvim yılında geçerli brüt asgari ücret toplamının %25'i kadar olan tutar.  


Emeklilik Planı

Katılımcıya sunulan fonlara, giriş aidatına, yönetim gideri kesintisine ve fon toplam gider kesintisine dair bilgileri, bunlara ilişkin hesaplamalar ve emeklilik sözleşmesinin uygulanmasına dair diğer teknik esaslar. 


Emeklilik Bilgi Formu

Katılımcının birikimlerine ilişkin örnek mali projeksiyonlar ile sistemde kalma ve yıllık gelir sigortası dahil emekli olma seçeneklerini içeren, katılımcının varsa diğer emeklilik sözleşmelerinden de emekli olması gerektiğini belirten form.


Erken Ayrılma

Katılımcının emekliliğe hak kazanmadan (sistemde 56 yaşını ve 10 yılını tamamlamaması) sistemden çıkış yapması durumudur.


Emeklilik Sözleşmesi

Emeklilik şirketi nezdinde bireysel emeklilik hesabı açılması, hesaba katkı payı ödenmesi, ödenen katkı paylarının tercih edilen fonlarda yatırıma yönlendirilmesi ve hesapta biriken paraların hak sahiplerine ödenmesine ilişkin esas ve usuller ile tarafların bu kapsamdaki diğer hak ve yükümlülüklerini düzenleyen sözleşme.


Fon İşletim Gider Kesintisi

Fon toplam gider kesintisi içinde yer alan ve fon portföyünün giderlerini karşılamak üzere yapılan, fon net varlık değeri üzerinden yapılan kesinti.


Giriş Aidatı

Katılımcının, bireysel emeklilik sistemine ilk defa katılması sırasında veya farklı bir şirkette ilk defa emeklilik sözleşmesi akdetmesi halinde sözleşmenin kurulduğu aşamada veya sonlandırma anında ertelenmiş olarak alınabilecek olan kesinti tutarıdır.

Grup Emeklilik Planı

Gruba bağlı emeklilik sözleşmesinin ve işveren grup emeklilik sözleşmesinin uygulama biçimini belirleyen teknik esaslar.

Katılımcı

Emeklilik sözleşmesine göre ad ve hesabına bireysel  emeklilik hesabı açılan fiil ehliyetine sahip gerçek kişi.

Katkı Payı

Emeklilik sözleşmesine göre ödenen tasarrufa yönelik tutar.

Lehtar

Katılımcının emeklilik sözleşmesi devam ederken vefatı halinde ödemenin yapıldığı, Medeni Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, katılımcı tarafından tayin edilen ve kimliği sözleşmede belirtilen kişi veya kişiler. (Sözleşmede beyan edilmemiş veya lehtar tayini işlemi sonradan iptal edilmişse hak sahibi, katılımcının vefatı halinde kanuni mirasçılarıdır. Katılımcı, sözleşme süresi boyunca lehtarı değiştirebilir veya lehtar tayin etme işlemini iptal edebilir. Lehtar emeklilik sözleşmesinde taraf değildir.)

Portföy Yönetim Şirketi

Özel olarak portföy yöneticiliği faaliyetinde bulunmak üzere sermaye piyasası mevzuatında belirlenen şartları yerine getirerek Sermaye Piyasası Kurulu’ndan yetki belgesi almış anonim şirket.

Saklayıcı

Emeklilik Yatırım fonu portföyündeki varlıların saklandığı, Sermaye Piyasası Kurulu’nca uygun görülen saklama kuruluşu.

Vesting

Çalıştıkları kurum tarafından emeklilik hesaplarına katkı yapılan katılımcıların, işveren tarafından kendi emeklilik hesaplarına yatırılan katkı payları ve bunların getirilerinin tamamını veya bir kısmını hak etmeleri için, bireysel emeklilik sözleşmesi çerçevesinde belirlenen hak ediş kuralları ve süresidir.

Yönetim Gider Kesintisi

Bireysel emeklilik faaliyetlerinin gerektirdiği giderlerin karşılanması için, emeklilik sözleşmesinde belirtilmek kaydıyla katkı payları ile katılımcının birikimi üzerinden yapılabilecek kesinti tutarıdır.